Przetargi.pl
Dostawa płynów infuzyjnych do Apteki Szpitala Wolskiego

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3894859 , fax. 022 3894922
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kasprzaka 17 17
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3894859, fax. 022 3894922
  REGON: 01103538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolski.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynów infuzyjnych do Apteki Szpitala Wolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa płynów infuzyjnych do Apteki Szpitala Wolskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, stanowiącym formularz asortymentowo - cenowy. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i przewidywane ilości stanowi druk - Formularz asortymentowo - cenowy - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336925002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolski.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach