Przetargi.pl
Dostawa płynów ACD-A i PAS, filtrów do KKP i KKCz oraz płynu antykoagulacyjnego ZP/PN-6/20

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 74 47 002 , fax. 857 447 133
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 74 47 002, fax. 857 447 133
  REGON: 29382900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynów ACD-A i PAS, filtrów do KKP i KKCz oraz płynu antykoagulacyjnego ZP/PN-6/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Część 1 – dostawa płynu antykoagulacyjnego ACD-A w ilości 4 000 szt.; 2) Część 2 – dostawa roztworu do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych zlewanych PAS w ilości 4 000 szt.; 3) Część 3 – dostawa roztworu do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych zlewanych PAS w ilości 3 000 szt.; 4) Część 4 – dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania 1 jednostki KKP Af lub 1 do 6 zlewanych jednostek KKP zawieszonych w osoczu lub w płynie do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych (PAS) w ilości 3 000 szt.; 5) Część 5 – dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania 1 jednostki KKCz lub 1 jednostki KKCz/RW w ilości 1 000 szt.; 6) Część 6 – dostawa płynu antykoagulacyjnego 4% cytrynianu sodu w 0,9% NaCl lub w wodzie do iniekcji w ilości 1 000 szt.; na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692500-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca wraz z ofertą złoży: 3.1 Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ. 3.2 Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy). 3.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub umowę o współdziałaniu, z której jednoznacznie będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3.4 Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty: 4.1 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwo i pozostałe oświadczenia i dokumenty złożone z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach