Przetargi.pl
Dostawa Pieluchomajtek dla dorosłych i ładunków do staplera z podziałem na pakiety

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2828022, 2828081
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 18 18
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2828022, 2828081
  REGON: 91134433200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Pieluchomajtek dla dorosłych i ładunków do staplera z podziałem na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa Pieluchomajtek dla dorosłych i ładunków do staplera z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Pieluchomajtki dla dorosłych, Pakiet nr II Ładunki do staplera
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337720002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent wadium nie wnosi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach