Przetargi.pl
Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark w km 2+370 - 3+220 w miejscowościach Wybudowanie Michałowo i Cielęta

Gmina Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Zamkowa 13 A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4941612 , fax. 56 4941640
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brodnica
  ul. Zamkowa 13 A 13 A
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4941612, fax. 56 4941640
  REGON: 00053423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brodnica.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark w km 2+370 - 3+220 w miejscowościach Wybudowanie Michałowo i Cielęta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark w km 2+370 - 3+220 w miejscowościach Wybudowanie Michałowo i Cielęta. Zakres robót obejmuje: 1. Studnie wpustowe kanalizacji deszczowej, w tym: a) roboty ziemne i przygotowawcze, b) montaż studni wpustowych ( 14 szt.) z przyłączeniem do kolektora (podejścia o średnicy 160 mm) 2. Kolektor PCV o średnicy 500 mm wraz ze studniami przyłączeniowo-przelotowymi, w tym: a) roboty ziemne i przygotowawcze, b) montaż kolektora, c) montaż studni przelotowo-przyłączeniowych - 16 sztuk, studni kaskadowej - 1 sztuka oraz separatora ze zintegrowanym osadnikiem i wylotu do istniejącego rowu melioracyjnego Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej, SST oraz w przedmiarze robót. Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji deszczowej stanowi wyciąg z pierwotnej dokumentacji obejmującej kanalizację deszczową i chodnik. Budowa chodnika a także budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym, który zostanie przekazany wykonawcy, przewidziane są do realizacji w bieżącym roku i zostaną objęte odrębnym postępowaniem przetargowym. W związku z powyższym istnieje ewentualność wystąpienia sytuacji, w której na plac budowy zostaną wprowadzone podmioty wykonujące inne prace budowlane. Wówczas wykonawca kanalizacji deszczowej zobowiązany będzie do współpracy z tymi podmiotami. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować tymczasową organizację ruchu na czas budowy z podziałem na prawdopodobne odcinki technicznie uzasadnione i uzyskać stosowne opinie i uzgodnienia. Koszty obsługi geodezyjnej ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321302
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej Nr 87203000451110000002022250. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brodnica.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach