Przetargi.pl
Dostawa pieczątek

Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-900 Lublin, ul. Wacława Moritza 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7106300, 7106301, 7106302 , fax. 81 7106300, 7106301, 7106302
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie
  ul. Wacława Moritza 2 2
  20-900 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7106300, 7106301, 7106302, fax. 81 7106300, 7106301, 7106302
  REGON: 01068496000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pieczątek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa pieczątek automatycznych, samotuszujących, stempli gumowych w uchwycie plastikowym. Łączna ilość zamawianych gumek stemplarskich: 3696, opraw pieczątek automatycznych: 2774, kołków plastikowych: 235, kołków plastikowych plus gumka: 105, datowników biurowych: 61, datowników w oprawie metalowej: 12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921521
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl/O_Firmie/?d=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach