Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i akcesoriów informatycznych

Izba Celna w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Celników Polskich 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 344 98 33 , fax. 83 342 76 73
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Białej Podlaskiej
  ul. Celników Polskich 21 21
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 344 98 33, fax. 83 342 76 73
  REGON: 00014379700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialapodlaska.uc.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i akcesoriów informatycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu i akcesoriów informatycznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wg podziału: Zadanie nr 1 (Dostawa nr 1). Realizacja Zadania nr 1 obejmuje dostawę nw. asortymentu do magazynu Izby Celnej w Białej Podlaskiej przy ul. Celników Polskich 21: serwer - szt. 2, zestaw komputerowy - szt. 36, ProSupport for IT and NBD On-Site Service dla macierzy Dell ST J7B0HH1 na okres od 10.12.2011 r. do 09.12.2013 r. - szt. 1. Zadanie nr 2 (Dostawa nr 2). Realizacja Zadania nr 2 obejmuje dostawę nw. asortymentu do magazynu Izby Celnej w Białej Podlaskiej przy ul. Celników Polskich 21: klawiatura PS/2 rosyjska - szt. 2, mysz mini do notebooka USB (ze zwijanym kablem) - szt. 10, switch 8 portowy RJ-45 10/100 - szt. 10, kabel drukarkowy USB dł. 5m - szt. 20, klawiatura USB - szt. 30, pendrive 4GB z szybkością zapisu min. 6MB/s - szt. 30, Lansweeper Premium License - szt. 1, dysk zewnętrzny (4TB, USB 2.0/LAN/RAID) - szt. 1, DameWare NT Utilities upgrade z wersji 6 do 7 - szt. 3, myszka do komputera USB, czułość 1600 dpi - szt. 40, Database Tour Pro6.3.0.814 (5 stanowisk) - szt. 1, DameWare Mini Remote Control wersja 7 - szt. 10, Microsoft Office Pro Edition 2007 Polska wersja językowa - szt. 9, DameWare Mini Remote Control upgrade z wersji 6 do 7 - szt. 20, komputer - szt. 30, dysk 2TB SATA 7.2k HD EMC do macierzy DELL ST: 6W30MJ1 - szt. 5, stojak do komputera - szt. 11, czytniki kodów kreskowych - szt. 50, sprężone powietrze 250 ml - szt. 50, chusteczki do czyszczenia matryc LCD TFT 100 szt./op. - op. 50, Navisphere Software Assurance dla macierzy DELL ST: J7B0HH1 w okresie od 10.12.2011 r. do 10.12.2013 r. - szt. 1, EventID.Net Subscription dla klientów korporacyjnych - szt. 1, projektor komputerowy - szt. 1, przełącznik KVM Aten CS-1764 lub równoważny - szt. 1. Zadanie nr 3 (Dostawa nr 3). Realizacja Zadania nr 3 obejmuje dostawę nw. asortymentu do siedziby nowo wybudowanego budynku Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej: czytnik kodów kreskowych - szt. 28, drukarka komputerowa (duża) - szt. 5, drukarka komputerowa (mała) - szt. 8, ekran do projektora - szt. 1, komputer - szt. 30, notebook typ 1 - szt. 1, notebook typ 2 - szt. 1, projektor - szt. 1, serwer - szt. 1, skaner - szt. 6, UPS - szt. 1, zestaw komputerowy typ 1 - szt. 1, zestaw komputerowy typ 2 - szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialapodlaska.uc.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach