Przetargi.pl
Dostawa piasku na modernizację dróg na terenie gminy Spiczyn

Urząd Gminy Spiczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 21-077 Spiczyn, Spiczyn 10C
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7577184 , fax. 081 7577048
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Spiczyn
  Spiczyn 10C 10C
  21-077 Spiczyn, woj. lubelskie
  tel. 081 7577184, fax. 081 7577048
  REGON: 00055153300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spiczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa piasku na modernizację dróg na terenie gminy Spiczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz rozgarnięcie łącznie 3068 t piasku z domieszką gliny na modernizację dróg na terenie gminy Spiczyn, w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spiczyn.e-bip.pl, www.spiczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach