Przetargi.pl
Dostawa piasku do ZUD i BUD

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Grabowiecka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
  ul. Grabowiecka
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa piasku do ZUD i BUD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawie piasku do ZUD i BUD. W tym: Zadanie Nr 1 Piasek do zimowego utrzymania dróg w ilości 450 Mg oraz piasek do bieżącego utrzymania dróg w ilości 50 Mg na plac składowy w Hrubieszowie, ul. Nowa 38, 22-500 Hrubieszów. Zadanie Nr 2 Piasek do zimowego utrzymania dróg w ilości 450 Mg oraz piasek do bieżącego utrzymania dróg w ilości 50 Mg na plac składowy OD w Tyszowcach, ul. Wielka 103, 22-630 Tyszowce. . Zakres dostaw obejmuje: a) Piasek do ZUD powinien być dobrej jakości, posiadać aktualne orzeczenie o jego przydatności wystawione przez laboratorium nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy. Dostarczany piasek musi być zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz placach i ulicach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230 poz.1960) z późniejszymi zmianami i posiadać uziarnienie od 0,1 do 1 mm, nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak trawa, szczątki korzeni, konarów, ziemia, ił, glina, torf, itp. b)Piasek do BUD powinien być dobrej jakości i posiadać uziarnienie od 0,1 do 4 mm, nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak trawa, szczątki korzeni, konarów, ziemia, ił, glina, torf, itp. c)Zakwestionowane przez Zamawiającego partie piasku, jako nie spełniające wymogów ze względu na zanieczyszczenia organiczne, zostaną postawione do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wadliwego materiału z placu składowego Zamawiającego na własny koszt i dostarczenia piasku wolnego od wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. d) Dostarczenie trzech partii piasku nie spełniającego w/w wymogów może spowodować wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w terminie natychmiastowym. e) Koszt załadunku, transportu, ważenia, rozładunku i bieżącego pryzmowania wliczony jest w wartość wynagrodzenia za wykonanie dostawy. f) Rozliczenie następować będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie za poszczególne elementy dostawy. g) Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy aktualne orzeczenie o przydatności materiału do zimowego utrzymania dróg, które potwierdzi jego zgodność z wymogami, o których mowa w pkt. 1. h) Wykonawca na co najmniej 3 dni przed dostawą pierwszej partii telefonicznie uzgodni z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego harmonogram dostaw poszczególnych partii piasku, celem zabezpieczenia możliwości odbioru dostarczonego piasku przez pracowników danego Obwodu Drogowego. i) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli organoleptycznej wybranych partii dostaw celem sprawdzenia, czy dostarczany piasek spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 1 i 2. j) Wykonawca zapewni dokonanie ważenia każdej partii dostawy. Ważenie winno zostać dokonane w obecności przedstawiciela Zamawiającego i będzie stanowiło podstawę do wydania dowodu Wz, sporządzenia protokołu odbioru dostawy i wystawienia faktury. Koszty ważenia ponosi Wykonawca. k) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w następującej wysokości: Dla zad nr 1 - 600,00 zł (słownie złotych: sześćset zł 00/100). Dla zad nr 2 - 500,00 zł (słownie złotych: pięćset zł 00/100). Razem dla zad nr 1 i 2 – 1100,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto zł 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.( t.j Dz.U 2019.poz 310) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 z podaniem w tytule wpłaty nazwy postępowania. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2018 poz. 2187 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 5. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień ich składania oświadczenia, wzór załącznik B i C w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt VII 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A). c) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. d) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. e) Załącznik do druku oferty dot. rozwiązań równoważnych (w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych) (wzór – Zał. G). 4. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI. 5. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 6. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt VII 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach