Przetargi.pl
Dostawa pestycydów

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu ogłasza przetarg

 • Adres: 70-847 Szczecin, Goleniowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4600669, 4600685, , fax. 91 4693314
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu
  Goleniowska 56A
  70-847 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4600669, 4600685, , fax. 91 4693314
  REGON: 30163114080012
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna -Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pestycydów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin w ilościach podanych /tabele/ do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części (zadania). Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia. • Zadanie 1: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu, 70-847 Szczecin, ul. Goleniowska 56 • Zadanie 2: Zakład Doświadczany w Nowych Liniach , 74-202 Nowe Linie, gmina Bielice, dostawy od podpisania umowy do 15 lipca 2020 • Zadanie 3: Zakład Doświadczany w Nowych Liniach , 74-202 Nowe Linie, gmina Bielice, dostawy od 15 lipca do 31 października 2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24451000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania Zezwolenia na prowadzenie konfekcjonowania środków ochrony roślin i obrót nimi. Na potwierdzenie w/w warunku Zamawiający wymaga załączenia: Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin, zgodnie z art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm. oraz art. 64 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 94 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ 2) Oświadczenie własne wykonawcy zgodne z załącznikiem do SIWZ 3) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. 5) Wzór umowy 6) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach