Przetargi.pl
Dostawa pestycydów

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu ogłasza przetarg

 • Adres: 70-847 Szczecin, Goleniowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4600669, 4600685, , fax. 91 4693314
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu
  Goleniowska 56A
  70-847 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4600669, 4600685, , fax. 91 4693314
  REGON: 30163114080012
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin-dabie.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza- państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pestycydów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin w ilościach podanych niżej /tabele/ do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części (zadań). Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia. • Zadanie nr 1: Dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Białogardzie, 78-200 Białogard, ul. Kisielice Duże 28 • Zadanie nr 2: Dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Rarwinie, Rarwino 17, 72-400 Kamień Pomorski • Zadanie 3: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu, 70-847 Szczecin, ul. Goleniowska 56 • Zadanie 4: Zakład Doświadczany w Nowych Liniach , 74-202 Nowe Linie, gmina Bielice, dostawy od podpisania umowy do 15 lipca 2019 • Zadanie 5: Zakład Doświadczany w Nowych Liniach , 74-202 Nowe Linie, gmina Bielice, dostawy od 15 lipca do 31 października 2019
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24451000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagamy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie stawiamy szczegółowych warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ Oświadczenie własne Wykonawcy wypełnione zgodnie z załącznikiem do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Wzór umowy Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach