Przetargi.pl
Dostawa pelletu drzewnego

Gmina Płużnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-214 Płużnica, Płużnica
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 687 52 00, , fax. 56 688 73 91
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płużnica
  Płużnica 60
  87-214 Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 687 52 00, , fax. 56 688 73 91
  REGON: 87111881000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pluznica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pelletu drzewnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie pelletu drzewnego w ilościach jak niżej, do: 1) budynku administracyjnego w m. Płużnica - 20 ton; 2) budynku Urzędu Gminy w m. Płużnica - 30 ton; 3) budynku w m. Goryń nr 15A - 40 ton; 4) budynku świetlicy w m. Płąchawy - 20 ton; 5) budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Płużnica - 100 ton; 6) budynku remizo - świetlicy w m. Nowa Wieś Królewska - 18 ton; 7) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w m. Płużnica - 20 ton; Charakterystyka przedmiotu zamówienia: - granulacja 8 mm (±1); - zawartość popiołu - nie więcej niż 0,5%; - wilgotność - nie więcej niż 5%; - kaloryczność - nie mniej niż 18kJ/kg. Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe normy PN-EN ISO 17225-2:2014 - wyższe lub równoważne i posiadać certyfikat ENplus A1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w workach foliowych zgrzewanych z nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej, o wadze do 25 kg. Worki będą pakowane na paletach bezzwrotnych z godnie z technologią producenta, waga palety do 1000 kg. W przypadku dostaw do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniach big - bag o wadze 1 tony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach