Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej Żnin-Cerekwica.

Gmina Żnin ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. 700-lecia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 031 301 , fax. 523 031 103
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żnin
  ul. 700-lecia 39
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 031 301, fax. 523 031 103
  REGON: 92351222000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umznin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej Żnin-Cerekwica.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
   Projektowana sieć wodociągowa dotycząca przedmiotowego opracowania zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej na działce nr 224 oraz w działkach prywatnych nr 263/2, 264/1, 221/1. Projektowana sieć stanowić będzie uzbrojenie podziemne celem doprowadzenia wody w miarę potrzeb lokalnej społeczności. Zakres niniejszej inwestycji dotyczy budowy  sieci wodociągowej DN160mm w działkach w pasie drogowym drogi powiatowej oraz w działkach nie będących drogami a stanowiących działki prywatne – pola uprawne. Odcinki objęte przedmiotowym opracowaniem projektowym to: W1 – W10 wraz z odgałęzieniami do projektowanych hydrantów podziemnych dla celów eksploatacyjnych. W zakresie budowy sieci wodociągowej, projekt obejmuje wykonanie sieci wraz z niezbędną armaturą. Projektowana sieć wodociągowa będzie wpięta w istniejące sieci wodociągowe DN110 PVC-U w węzłach W1 oraz W10. W ramach inwestycji należy wykonać przewód sieci wodociągowej z rur PE-HD100-RC PN16 SDR11 DN160mm o łącznej długości 968,75mb wraz z odgałęzieniami do hydrantów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. Pozostałe uwarunkowania dot. wadium zostały zawarte w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2019r. poz 369), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiana uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach