Przetargi.pl
dostawa papieru, kartonu i tektury

Wyższa Szkoła Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6215281 , fax. 089 6215354
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Policji
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111 111
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6215281, fax. 089 6215354
  REGON: 51033874400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspol.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa papieru, kartonu i tektury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa papieru, kartonu i tektury
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976301
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 141 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu: 1) spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niepodleganie wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy, 2) prowadzenie działalności gospodarczej - tożsamej z niniejszym zamówieniem - objętej wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców, odbędzie się według formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty przez wykonawcę. 3. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp, w tym że nie podlega wykluczeniu z postępowania ma podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) wykaz podwykonawców (na lub w oparciu o załącznik nr 5 do SIWZ), 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - na każdej stronie dokumentu - przez wykonawcę (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy). 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy ust. 1 pkt 2 odnośnie terminu stosuje się odpowiednio. 5. Zamawiający może zażądać przestawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wspol.edu.pl/zamowienia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach