Przetargi.pl
Postępowanie oznaczone nr RP4331-91/09/RI. Organizacja szkolenia kelner - barman z językiem angielskim.

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Limanowskiego 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7525540 , fax. 089 6701771
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Limanowskiego 1 1
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7525540, fax. 089 6701771
  REGON: 51093175500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://up.ketrzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie oznaczone nr RP4331-91/09/RI. Organizacja szkolenia kelner - barman z językiem angielskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja szkolenia kelner - barman z językiem angielskim dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007. nr 233 poz. 1655 z późniejszymi zmianami); na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa: 5.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ww. ustawy; - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności; na potwierdzenie warunku Wykonawca składa: 5.2.aktualny odpis właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 5.3. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art.20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z poźn. zmianami ). - dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli kadrą dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i wykształceniu w zakresie tematyki szkolenia; na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa: 5.4.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. 5.5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykładowców i instruktorów. 5.6 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5.4, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże w ofercie osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiadające tematyce szkolenia. - dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia; na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa: 5.7. opis warunków lokalowych, sprzętu i materiałów jakie zapewnia jednostka szkoleniowa do realizacji szkolenia. 5.8.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5.7, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże w ofercie, że posiada sprzęt, materiały oraz warunki lokalowe zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku 3 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 ) i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24ust.1 i 2 ww. ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 4. Pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo musi być dołączone do ofert w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. Złożone pełnomocnictwo powinno zawierać uiszczoną opłatę skarbową, zgodnie z art.1 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz .U. Nr 225 poz. 1635 ), chyba że Wykonawca jest zwolniony podmiotowo z tej opłaty - należy podać podstawę prawną zwolnienia z opłaty skarbowej. 5. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art.20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. Nr 99, poz.1001 z poźn. zmianami ). 6.Wypełnioną KARTĘ KURSU sporządzoną wg kolejności określonej w załączniku 3 do SIWZ. 7.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - wg załącznika nr 4 do SIWZ. 8.Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykładowców i instruktorów. 9.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5.4, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował 10. Wykaz bazy sprzętowej - wg załącznika nr 6 do SIWZ. 11.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5.7, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kwalifikacje kadry dydaktycznej
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://up.ketrzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach