Przetargi.pl
DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 26 1442098 , fax. 26 1442101
 • Data zamieszczenia: 2018-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Konstantynowska 85
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 26 1442098, fax. 26 1442101
  REGON: 10106725600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów na rzecz 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu. Wymagania zasadnicze dotyczące papieru do drukarek, kserokopiarek i faksów: • materiały muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego; • materiały muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta; • opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający przedmiot zamówienia wraz z ilościami i miejscami dostaw określono w Załączniku Nr 1 do SIWZ – formularz cenowy. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP), polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu dostaw maksymalnie o 20%. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie. W przypadku skorzystania z opcji zwiększenia asortymentu Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie (faksem) o asortymencie, który będzie przedmiotem zamówienia opcjonalnego oraz jego ilości w terminie do 30 października 2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197630-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach