Przetargi.pl
Dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów i innych urządzeń drukujących

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 26 1442098 , fax. 26 1442101
 • Data zamieszczenia: 2017-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Konstantynowska 85
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 26 1442098, fax. 26 1442101
  REGON: 10106725600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów i innych urządzeń drukujących
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów i innych urządzeń drukujących na rzecz 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu. 2. Wymagania zasadnicze dotyczące papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów i innych urządzeń drukujących: • materiały muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego; • materiały muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta; • opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania; 3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: • załącznik nr 6 do SIWZ – w zakresie określenia asortymentu dla każdego z miejsca dostawy, ilości oraz wymaganych parametrów; • załącznik nr 3 do SIWZ – określający warunki na jakich Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawca zobowiązany jest podać we wszystkich pozycjach w formularzu cenowym (załączniku nr 5 do SIWZ) kod oferowanego materiału / producent oferowanego materiału. Oferta w której Wykonawca nie poda w/w informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 5. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części. 6. Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP); 2) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP (art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP); 3) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP); 4) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 ustawy PZP); 5) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 ustawy PZP); 6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 ustawy PZP); 7) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. PRAWO OPCJI: Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz jest uprawniony do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe. Przy skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji na dostawę papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów i innych urządzeń drukujących przedmiot zamówienia może się zwiększyć maksymalnie o ilości wskazane w formularzu cenowym (zamówienie opcjonalne). Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia w ramach asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu podstawowym po takiej samej cenie jednostkowej jak w zamówieniu podstawowym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie opcjonalne. W przypadku skorzystania z opcji zwiększenia asortymentu Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie (faxem) o asortymencie i zamawianych ilościach najpóźniej do 30 października 2017r. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy w/w asortymentu w terminie 10 dni od daty powiadomienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197630-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach