Przetargi.pl
Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie na rok 2021

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3652356 wew. 40 , fax. 943 652 356
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
  ul. Armii Krajowej 21
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3652356 wew. 40, fax. 943 652 356
  REGON: 33103188900011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-swidwin.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie na rok 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Normy PN- EN 590:2013-12 (Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań) lub równoważnej oraz wymaganiom jakościowym określonym w: a) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1728), b) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 775), c) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680). Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w czasie obowiązywania umowy wynosi ok. 70,00 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis spełnienia warunku: Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy posiadają: a) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 100.000,00 PLN (sto tysięcy polskich złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach