Przetargi.pl
Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na 2019 rok

Gmina Kluczbork ogłasza przetarg

 • Adres: 46200 Kluczbork, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 183 864 , fax. 077 418 22 30
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kluczbork
  ul. Katowicka 1
  46200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 183 864, fax. 077 418 22 30
  REGON: 52570200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.kluczbork.eu/redir,przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na 2019 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb dostawy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U. z 2015 r. poz.1680 ) w przewidywanych ilościach przedstawionych poniżej: a) olej napędowy – 44.500 l b) benzyna bezołowiowa pb 95 – 11.500 l; W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej lub większej niż wyżej określone szacunkowe ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09.10.00.00-0 – Paliwa 09134100-7: Olej napędowy 09132100-4: Benzyna bezołowiowa Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zakupów paliwa całodobowo lub w ograniczeniach czasowych w następujących godzinach: - od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -19:00 - w soboty w godz. 7:00-17:00 z możliwością interwencyjnego tankowania od poniedziałku do niedzieli całodobowo, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. Oferty, w których Wykonawca nie zapewni możliwości zakup paliwa od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -19:00 (13 godzin dostępności) zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca udzieli upustu od ceny jednostkowej netto na dzień 22.11.2018r. wysokość upustu musi być większy od ZERA. W przypadku gdy upust będzie równy ZERO oferta będzie odrzucona jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w w/w rozporządzeniu. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji niniejszego zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz.755)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3. Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ); 5. Wyjaśnienie w zakresie zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach