Przetargi.pl
Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na 2021 rok

Gmina Kluczbork ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 183 864 , fax. 077 418 22 30
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kluczbork
  ul. Katowicka 1
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 183 864, fax. 077 418 22 30
  REGON: 52570200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.kluczbork.eu/redir,przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na 2021 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb dostawy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz.1680 z póź. zm.) w przewidywanych ilościach przedstawionych poniżej: a) olej napędowy – 53.000,00 litrów b) benzyna bezołowiowa pb 95 – 14.100,00 litrów; W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej lub większej niż wyżej określone szacunkowe ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09.10.00.00-0 – Paliwa 09.13.41.00-8: Olej napędowy 09.13.21.00-4: Benzyna bezołowiowa Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zakupów paliwa całodobowo lub w ograniczeniach czasowych w następujących godzinach: - od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -19:00 - w soboty w godz. 7:00-17:00 z możliwością interwencyjnego tankowania od poniedziałku do niedzieli całodobowo, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. Oferty, w których Wykonawca nie zapewni możliwości zakup paliwa od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -19:00 (13 godzin dostępności) zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca udzieli upustu od ceny jednostkowej netto na dzień 27.11.2020r. wysokość upustu musi być większy od ZERA. W przypadku gdy upust będzie równy ZERO oferta będzie odrzucona jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w w/w rozporządzeniu. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji niniejszego zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach