Przetargi.pl
Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7240570 , fax. 22 7240570
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Traugutta 41 41
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7240570, fax. 22 7240570
  REGON: 01497631600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdgm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa - sprzedaż etyliny Pb-95 w ilości 4300 dcm3 i oleju napędowego w ilości 42000 dcm3, polegająca na tankowaniu paliwa do środków transportu i sprzętu zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091320003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdgm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach