Przetargi.pl
Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 315 141 , fax. 426 315 108
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
  ul. Wólczańska 111/113
  90-521 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 315 141, fax. 426 315 108
  REGON: 47006383500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.straz.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym: 1. Ok. 21 000 litrów benzyny bezołowiowej (Pb-95) dla pojazdów eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi w skali 36 miesięcy. 2. Ok. 54 000 litrów oleju napędowego (ON) dla pojazdów eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi w skali 36 miesięcy. 3. Ok. 30 000 litrów oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla innych pojazdów i sprzętów używanych jedynie w przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych i ćwiczeń – jeżeli takowe wystąpią w skali 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach