Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych w 2020/2021

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7631081 , fax. 0-95 7632248
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Gorzowska 15
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7631081, fax. 0-95 7632248
  REGON: 80316413000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgk-strzelce.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka ze 100% udziałem Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych w 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy w 2020/2021 roku niżej wymienionych paliw, w szacunkowych ilościach: 1) do samochodów i maszyn drogowych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.: a) benzyny bezołowiowej 95 – 3 600 l b) oleju napędowego - 52 000 l 2. Benzyna bezołowiowa 95 i olej napędowy powinny spełniać wymogi zawarte w ww. Pol¬skich Normach oraz standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). 3. Wymienione na wstępie ilości paliw mają charakter szacunkowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość odebrania mniejszej ilości paliw niż podane ilości szacunkowe. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnej zamiany ilościowej w ramach wymienionych wyżej rodzajów paliw do wartości złożonej przez Wykonawcę oferty. 6. Zamawiający będzie odbierał paliwo stosownie do bieżących potrzeb, rozliczając się po cenach jednostkowych obowiązujących na stacjach paliw w dniu odbioru paliwa pomniej¬szonych o ustalony rabat. 7. Okres obowiązywania umowy: 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w za¬kresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku musi on przedłożyć na wezwanie aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do Ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz.755 t.j.). 2. Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliw tj. benzyny oraz oleju napędowego na terenie Strzelec Kraj. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza możliwość tankowania benzyny bezo¬łowiowej 95 i oleju napędowego do swoich pojazdów na terenie całego kraju (delegacja). 3. Zamawiający wymaga, aby stacja paliw dedykowana do realizacji przedmiotowego zamówienia była czynna co najmniej (6 dni w tygodniu) 24 godziny na dobę. Wykonawca zapewni tankowanie pojazdów, pobieranie paliw dla potrzeb PGK Spółka z o.o. w sposób ciągły i niezakłócony ewentualnymi brakami paliwa na własnych stacjach. 4. Dopuszcza się tankowanie paliwa tj. benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do beczki, kanistrów lub przewoźnych dystrybutorów tylko dla potrzeb sprzętu drogowego będącego na wyposażeniu PGK Spółka z o.o. 5. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej identyfikacji terminu i ilości wydanego paliwa z pojazdem na który zostało wydane paliwo poprzez wydanie kierowcy wydruku, w którym będą podane następujące informacje identyfikacyjne: 1) godzina i data tankowania, 2) numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy lub numer karty paliwowej, 3) rodzaj zatankowanego paliwa, 4) ilość zatankowanego paliwa, 5) stan licznika przy tankowaniu (jeśli karta paliwowa wydana jest na pojazd). Informacje wg. pkt. 1), 2), 3) i 4) będą generowane przez system obsługujący stację bez możliwości ingerencji pracowników obsługi stacji paliw lub kierującego pojazdem. Raporty sprzedaży sporządzane będą minimum 2 razy w miesiącu: - w połowie miesiąca - na koniec miesiąca oraz na życzenie Zamawiającego w wersji elektronicznej (oprogramowanie Microsoft Excel lub równoważne) Raporty sprzedaży 2 razy w miesiącu Wykonawca sporządza bezpłatnie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej identyfikacji terminu, ilości i rodza¬ju odebranego paliwa z pojazdem, na który zostało ono wydane i przekazanie kie¬rowcy wydruku zawierającego następujące dane identyfikacyjne: 1) miejsce, data i godzina tankowania, 2) numer rejestracyjny pojazdu i numer karty paliwowej, 3) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa, 4) stan licznika przy tankowaniu (jeśli karta paliwa wydana zostanie na pojazd), 5) cenę jednego litra paliwa lub wartość paliwa. 7. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur VAT wystawia¬nych w połowie i na koniec każdego miesiąca. 8. Wykonawca musi posiadać wirtualny system monitoringu bieżących zakupów (transakcji) z dostępem online dla Zamawiającego. 9. Wykonawca gwarantuje jakość paliwa zgodną z obowiązującymi normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem - Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019, poz. 755 t.j.) - koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; b) Formularz cenowy - sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; c) pełnomocnictwo (o ile dotyczy) złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Części VII ust. 1 pkt 4 lit. i SIWZ; d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Części II ust. 1 pkt 5, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ), 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach