Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych, olejów, smarów oraz oleju opałowego do Arboretum Leśnego przy Nadleśnictwie Syców

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców ogłasza przetarg

 • Adres: 56-500 Syców, Kolejowa 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 7852127 , fax. 7869032
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców
  Kolejowa 14
  56-500 Syców, woj. dolnośląskie
  tel. 7852127, fax. 7869032
  REGON: 250519435
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych, olejów, smarów oraz oleju opałowego do Arboretum Leśnego przy Nadleśnictwie Syców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Olej opałowy, spełniający minimalne wymagania określone przez ZN/ITN-PKNSA/NF-219/2000 lub normę równoważną. Jakość każdej dostawy musi być potwierdzona certyfikatem (świadectwem jakości). Szacowana ilość - max 35000 litrów rzeczywistych, 2. Olej napędowy, spełniający minimalne wymagania określone dla EKODIESEL PLUS ORLEN lub równoważny. Jakość każdej dostawy musi być potwierdzona certyfikatem (świadectwem jakości). Szacowana ilość - max 12000 litrów rzeczywistych. 3. Benzyna bezołowiowa Pb95, spełniająca minimalne wymagania określone przez ZN-ORLEN 38:2004 lub normę równoważną. Jakość każdej dostawy musi być potwierdzona certyfikatem (świadectwem, jakości). Ilość - max 1500 litrów rzeczywistych..4. Oleje i smary:1) Olej hydrauliczny HL46 lub równoważny w ilości max 150 litrów w opakowaniach 5 litrowych2) Oleje silnikowe CC40 lub równoważny w ilości max 150 litrów w opakowaniach 5 litrowych3) Olej przekładniowy GL4 lub równoważny w ilości max 130 litrów w opakowaniach 5 litrowych4) Smary np. STP lub równoważne w ilości max 70 kilogramów/litrówc w opakowaniach 5 kilogramowych5. Dostarczenie i zamontowanie w wyznaczonym miejscu oraz próbne uruchomienie, w pełni sprawnej mikro stacji o pojemności min. 1500 l. na cały okres realizacji zamówienia.2. WYMAGANIA OGÓLNE 1) Paliwa te winny spełniać standardy określone w Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890) oraz odpowiednio właściwych normy obowiązujące w chwili dostawy m.in.: PN-EN 228+A1:2017-06 i PN-EN 590+A1:2017-06. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania Umowy, wykonawca dostosuje, jakość paliw do nowych norm2) Przedmiot zamówienia musi być dostarczany i rozładowywany we wskazane przez zamawiającego miejsce: Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka przy Nadleśnictwie Syców, Stradomia Dolna, ul. Leśna 6, 56-504 Dziadowa Kłoda.3) Zamawiane ilości paliw są wartościami orientacyjnymi maksymalnymi i będą podlegać modyfikacji w zależności od zapotrzebowania zamawiającego wynikającego z potrzeb. Zmniejszenie zakresu dostaw nie będzie mniejsze niż 70% zamówienia tj. ilości podanych w niniejszym opisie 4) Dostawca nie może wnosić roszczeń w przypadku, gdy rzeczywiście dostarczone ilości paliw, olei i smarów nie będą zgodne z ww. wielkościami. 5) Zamawiający zapłaci Dostawcy za rzeczywistą ilość dostarczonych przez Dostawcę paliw, olejów i smarów.3.1 Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i/lub faksów i/lub e-mailem do osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia oraz dokonywać będzie na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.3.2. Zakres prac i wymagania stawiane Wykonawcy:1) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia, zamontowania w wyznaczonym miejscu oraz próbnego uruchomienia, w pełni sprawnej mikrostacji o pojemności min. 1500 l. Mikrostacja musi posiadać aktualne badania techniczne zezwalające na jej używanie w trakcie realizacji zamówienia. Mikrostację należy dostarczyć do Arboretum leśnego im. Prof. Stefana Białoboka, Stradomia Dolna, ul. Leśna 6, 56-504 Dziadowa Kłoda, - 2) realizowania dostaw odbywać się winna partiami na podstawie zleceń określanych przez Zamawiającego (formy składania zleceń: telefonicznie, faksem, e-mailem).3) wykonanie dostawy winno być zrealizowane w ciągu 24 godzin od przekazania zlecenia. 4) wykonywania częstych dostaw - dostawy małymi partiami w ilościach "+- 500 litrów" (olej opałowy i napędowy, benzyna).5) gwarantuje wysoką jakość sprzedawanego paliwa, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890), zgodnych z normą PN-EN 228 - dla benzyny bezołowiowej Pb95.6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw paliwa dobrej jakości i za każde odstępstwo poniesie odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego. 7) Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia (dostawy) w okresie wykonywania umowy.8) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.9) Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.Przyjęte typy materiałów i urządzeń, towarów zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych towarów w tym paliw, olejów, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami "lub równoważny" lub "lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz "równoważny" lub "równoważne" nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta parametry. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń, towarów podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy, towary równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.Zamawiający wskazuje, że zgodnie art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 us.t 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ.Zamawiający wskazuje, że zgodnie art. 101 ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach