Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejsca Egzaminowania Odlewnicza Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-231 Warszawa, ul. Odlewnicza 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5976704 , fax. 22 5976701
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
  ul. Odlewnicza 8 8
  03-231 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5976704, fax. 22 5976701
  REGON: 01303553400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejsca Egzaminowania Odlewnicza Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych w miejscu egzaminowania ul. Odlewnicza 8: benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej 50 000 litrów i oleju napędowego ON w ilości szacunkowej 35 000 litrów, przez okres 18 miesięcy, w ilościach detalicznych, rozliczana bezgotówkowo. Dostawy będą realizowane poprzez sukcesywne, bezgotówkowe tankowania do zbiorników pojazdów służbowych Zamawiającego lub w nielicznych przypadkach do kanistrów na stacjach Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust od dziennej ceny brutto 1 l. paliwa
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.word.waw.pl/zamowienia_publiczne/108/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach