Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach i Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 25420 Kielce, ul. Domaszowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3680350 do 52 , fax. 413 431 604
 • Data zamieszczenia: 2018-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Domaszowska
  25420 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3680350 do 52, fax. 413 431 604
  REGON: 29245937300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka, samorządowa osoba prawna utworzona w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach i Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa 95 - 50.000 litrów - w tym 15.000 litrów Oddział Terenowy WORD w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim i olej napędowy 45.000 litrów) w okresie dwóch lat tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku dla WORD w Kielcach i Oddziału Terenowego WORD w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: a) oferta dla WORD Kielce – 4.000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). b) oferta dla Oddziału Terenowego WORD Kielce w Ostrowcu Świętokrzyskim – 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset 00/100). c) w przypadku jednej oferty dla WORD Kielce i Oddziału Terenowego WORD Kielce w Ostrowcu Świętokrzyskim wadium wynosi 4.500,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu – wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto w Banku PKO S.A. I/O Kielce, nr konta: 85 1240 1372 1111 0000 1249 6815, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. Poz. 1804 oraz z 2015r poz. 978 i 1240). 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu wadium po podpisaniu umowy. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755 t.j.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy z załączonym formularzem cenowym wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 i/lub 2a. Wymagana forma dokumentu – oryginał. 2. Oświadczenia Wykonawcy, że: - zapoznał się z Klauzulą informacyjną Zamawiającego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał, - wypełnił/nie wypełnił/nie posiadał obowiązków informacyjnych wynikających z RODO wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach