Przetargi.pl
Dostawa paliw pędnych: oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb95 do zbiorników samochodów oraz kanistrów

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2660401 lub 02 , fax. 32 2660403
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu
  ul. Klimontowska 21 21
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2660401 lub 02, fax. 32 2660403
  REGON: 27307527810000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sosnowiec.kmpsp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - porządek i bezpiecz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw pędnych: oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb95 do zbiorników samochodów oraz kanistrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw, realizowany w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z odbywania wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych i służbowych. Wielkość zamówienia: Dostawa paliw pędnych: oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb95 do zbiorników samochodów oraz kanistrów w ilościach: a) zakup benzyny bezołowiowej (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych i kanistrów) w szacunkowej ilości do 4 000 litrów, lecz nie mniej niż 1 000 litrów. b) zakup oleju napędowego (bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych i kanistrów) w szacunkowej ilości do 20 000 litrów, lecz nie mniej niż 3 000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie obowiązuje

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosnowiec.kmpsp.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach