Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie Parku Zdrojowego i terenów zielonych w Gminie Goczałkowice-Zdrój w 2013 roku

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2107185
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
  ul. Szkolna 13 13
  43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 2107185
  REGON: 27253621500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goczalkowicezdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie Parku Zdrojowego i terenów zielonych w Gminie Goczałkowice-Zdrój w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usług objętych zamówieniem obejmuje: Zadanie I - Park Zdrojowy: Teren Parku Zdrojowego określa załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Powierzchnia Parku Zdrojowego: - park mały: dz. nr 1237/36 - 0,3900 ha = 3 900,00 m? dz. nr 1238/36 - 0,2600 ha = 2 600,00 m? dz. nr 1239/36 - 0,1628 ha = 1 628,00 m? dz. nr 1240/36 - 0,2684 ha = 2 684,00 m? dz. nr 1241/36 - 0,2100 ha = 2 100,00 m? dz. nr 1242/36 - 0,0550 ha = 550,00 m? dz. nr 1245/36 - 0,0516 ha = 516,00 m? dz. nr 1247/36 - 0,0600 ha = 600,00 m? dz. nr 380/107 - 0,2268 ha = 2 268,00 m? dz. nr 35 - 0,1680 ha = 1 680,00 m? Razem: 1,8526 ha = 18 526,00 m? - park duży: dz. nr 417/106 - 0,0207 ha = 207,00 m? dz. nr 114/36 - 0,2600 ha = 2 600,00 m? Razem: 0,2807 ha = 2 807,00 m? Zakres usługi: - koszenie trawników wraz z zagrabieniem i wywozem skoszonej trawy z terenu Parku. W zakres koszenia wchodzą także: - skarpy stawu Maciek od strony północnej (od strony potoku Kanar) - 2 090,00 m?, - skarpy po obu stronach potoku Kanar na długości od stacji PKP Zdrój do ul. Uzdrowiskowej - 1 160,00 m? - bieżące odtworzenie (renowacja) wydeptywanych trawników, - cięcia pielęgnacyjno - sanitarne drzew (odcięcie gałęzi i konarów, odcięcie odrostów korzeniowych, wywóz odpadów niezwłocznie po zakończeniu prac, wygrabienie i uporządkowanie terenu wokół), - cięcia pielęgnacyjno - sanitarne krzewów (usunięcie starych, suchych lub połamanych pędów, wygrabienie i uporządkowanie terenu wokół, wywóz odpadów niezwłocznie po zakończeniu prac), - bieżące przeglądy drzewostanu i wykonywanie prac związanych z likwidacją zagrożenia dla ludzi bądź mienia, - formowanie i odchwaszczanie żywopłotów i krzewów, - formowanie drzew, - bieżące usuwanie wiatrołomów na terenie Parku Zdrojowego oraz na wszystkich skarpach stawu Maciek, - sukcesywne jesienne wygrabienie liści, do 30 listopada każdego roku, wraz z ich wywozem, - utrzymanie w czystości (zamiatanie) alejek parkowych oraz alejek przy stawie Maciek poprzez uprzątnięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń - ok. 5 907,79 m?, - odchwaszczanie nawierzchni alejek parkowych oraz alejek przy stawie Maciek poprzez uprzątnięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń - ok. 5 907,79 m?, - utrzymanie w czystości skwerów poprzez uprzątnięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, -bieżące opróżnianie z odpadów koszy na śmieci i wywóz odpadów na wysypisko - ilość: park duży - 20 szt. koszy o pojemności jednego kosza wynoszącej 24 l (0,024 m?), staw Maciek - 8 szt. koszy o pojemności jednego kosza wynoszącej 18 l (0,018 m?), razem - 28 szt. koszy, - wymiana zniszczonych koszy na śmieci, - konserwacja (malowanie oraz wymiana zniszczonych elementów) podestów do opalania usytuowanych przy stawie Maciek - ilość 10 szt., o wym. 240 cm x 310 cm, - utrzymanie zimowe alejek parkowych i mostków oraz alejek przy stawie Maciek poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości zimowej środkami dozwolonymi do stosowania w parkach - ok. 5 907,79 m?. Odśnieżanie drogi dojazdowej do stacji PKP Zdrój na odcinku od ul. Uzdrowiskowej do stacji PKP Zdrój wykona firma zajmująca się zimowym utrzymanie dróg gminnych. - pozimowe oczyszczanie alejek parkowych (spacerowych) i mostków z materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej. Zadanie II - Drogi, parkingi, ronda: Wykaszanie poboczy dróg, rowów, skrzyżowań, wysepek oraz parkingów wraz z zagrabieniem i wywozem skoszonej trawy. Wykaz dróg stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. - pobocza dróg - 32 049,00 m? - parking przy ul. Głównej (przy kościele) - 933,35 m? - parking przy ul. Szkolnej 70 - 115,50 m? - wysepka rozdzielająca pasy ruchu (skrzyż. DK 1 z ul. Uzdrowiskową) - 747,00 m? - teren przy DK 1 (przy ul. Uzdrowiskowej, przejście wodociągu) - 1 326,00 m? - droga rowerowa (betonowa) od torów kolejowych przy stacji PKP Zdrój do mostku na ul. Powstańców Śl., pobocze drogi obustronnie (0,5 m) - 840,00 m? - droga dojazdowa do starej części budynku Urzędu Gminy od skrzyżowania z ulicą Szkolną, pobocze drogi obustronnie - 280,00 m? -rowy przy drogach gminnych: ul. Borowinowa, Bór I, ul. Graniczna, ul. Grzebłowiec, ul. Powstańców Śląskich, ul. Wypoczynkowa, ul. Źródlana - 3 000,00 m? Razem: 39 290,85 m? . Wykonawca wykona minimum sześć pokosów w/w terenów w okresie jednego roku: - termin I koszenia - ok. 5 maja, - termin II koszenia - ok. 5 czerwca, - termin III koszenia - ok. 5 lipca, - termin IV koszenia - ok. 5 sierpnia, - termin V koszenia - ok. 5 września, - termin VI koszenia - ok. 5 października. Utrzymanie rond - cięcia pielęgnacyjne-sanitarne krzewów wraz z zagrabieniem i wywozem: - utrzymanie ronda pod Bocianem - 55,30 m? - utrzymanie ronda przy drodze zbiorczej (skrzyż. drogi zbiorczej z DK1) - 573,00 m2 Razem: 628,30 m2. Wykonawca wykona dwie usługi w okresie 1 roku polegające na pracach pielęgnacyjno-sanitarnych związanych z utrzymaniem w/w rond: - termin I usługi - ok. 20 kwietnia, - termin II usługi - ok. 20 września. Zadanie III - Przepompownie ścieków: Wykaszanie terenów przepompowni ścieków wraz z zagrabieniem i wywozem skoszonej trawy: 1. Przepompownia Główna przy ul. Uzdrowiskowej: - pobocze drogi dojazdowej (od ul. Uzdrowiskowej do bramy przepompowni) obustronnie (1 m) - 124,00 m?, - teren przepompowni - 2 422,32 m?, Razem - 2 546,32 m?. 2. Przepompownia PKP przy ul. PCK: - pobocze drogi dojazdowej od strony ul. PCK obustronnie (0,5m) - 133,20 m?, - droga dojazdowa gruntowa od strony ul. PCK do pierwszych płyt betonowych - 192,00 m?, - dojście do przepompowni od strony ścieżki rowerowej betonowej (od strony stawu Maciek) - 46,25 m?, - teren przepompowni - 23,44 m?, - teren wokół ogrodzenia przepompowni (0,5m) - 12,50 m?, Razem - 407,39 m?. 3. Przepompownia Dębowa przy ul. Dębowej: - pobocze drogi dojazdowej (od ul. Dębowej do bramy przepompowni) obustronnie (1 m) - 64,00 m?, - teren przepompowni - 189,97 m?, - teren wokół ogrodzenia przepompowni (1m) - 72,00 m?, Razem - 325,97 m?. 4. Przepompownia Obwodnica przy ul. Borowinowej: - pobocze drogi dojazdowej (od ul. Borowinowej do bramy przepompowni) obustronnie (1 m) - 208,00 m?, - teren przepompowni - 195,90 m?, - teren wokół ogrodzenia przepompowni (0,5 m) - 30,50 m?, Razem - 434,40 m?. 5. Przepompownia Wieś 1 przy ul. Głównej ( rejon PKP): - teren przepompowni - 66,91 m?, - teren wokół ogrodzenia przepompowni (1 m), strona wschodnia, południowa, północna - 28,00 m?, Razem - 94,91 m?. 6. Przepompownia Wieś 2 przy ul. Głównej (rejon parkingu przy kościele): - teren przepompowni - 75,75 m?, - teren wokół ogrodzenia przepompowni (3 m) strona wschodnia, południowa, zachodnia, północna - 97,80 m?, - Razem - 173,55 m?. 7. Przepompownia Bór przy ul. Powstańców Śl.: - pobocze drogi dojazdowej (od ul. Powstańców Śl., do bramy przepompowni) obustronnie (3 m) - 42,00 m?, -teren przepompowni - 207,49 m?, - teren wokół ogrodzenia przepompowni, strona zachodnia, północna, wschodnia (1 m) - 58,70 m?, Razem - 308,19 m?. 8. Przepompownia Zapora przy ul. Jeziornej: - teren przepompowni - 17,73 m?. Razem - 17,73 m?. 9. Przepompownia Linde przy ul. Grzebłowiec: - teren przepompowni - 21,40 m?. Razem - 21,40 m?. Powierzchnia łączna w/w terenów wynosi - 4 329,86 m?. Wykonawca wykona minimum sześć pokosów w/w terenów w okresie jednego roku: - termin I koszenia - ok. 10 maja, - termin II koszenia - ok. 10 czerwca, - termin III koszenia - ok. 10 lipca, - termin IV koszenia - ok. 10 sierpnia, - termin V koszenia - ok. 10 września, - termin VI koszenia - ok. 10 października. Zadanie IV - Działki gminne: Wykaszanie działek gminnych wraz z zagrabieniem i wywozem skoszonej trawy: - działka przy budynku komunalnym ul. Szkolna 70 - za budynkiem (strona północna) do drzew, lewa strona (strona zachodnia) do płotu, prawa strona (strona wschodnia) do ogrodzenia cmentarza, przód budynku (strona południowa) teren zielony do ul. Szkolnej: dz. nr 4204/190 - 3 353,00 m?, dz. nr 4203/191 - 42,50 m?, razem: 3 395,50 m?, - działka przy budynku komunalnym ul. Powstańców Śl. 43 - z przodu budynku (strona zachodnia) do drogi, z tyłu budynku (strona wschodnia) do granicy działki - dz. nr 2434/39 razem: 609,50 m?, - działka przy stacji transformatorowej ul. Solankowa - 25,00 m?, - działki przy torach kolejowych na ul. PCK: dz. nr 1826/36 - 0,1001ha = 1 001,00 m? dz. nr 1827/36 - 0,0752ha = 752,00 m? razem: 1 753,00 m?, - działka przy budynku Ośrodka Zdrowia skrzyżowanie ul. Wiślnej 1403/36 - 0,0466ha = 466,00 m? razem: 466,00 m?, - działki przy ul. Powstańców Śląskich: dz. nr 1171/38 - 2 700,00 m? (ogrodzona) dz. nr 2951/39 - 2 081,00 m?, razem: 4 781,00 m?, - działki przy ul. Uzdrowiskowej i Borowinowej (teren GOK): dz. nr 2382/28 - 6 128,00 m? dz. nr 2384/28 - 1 596,00 m?, razem: 7 724,00 m?, Powierzchnia łączna w/w terenów wynosi - 18 754,00 m?. Wykonawca wykona minimum sześć pokosów w/w terenów w okresie jednego roku: - termin I koszenia - ok. 15 maja, -termin II koszenia - ok. 15 czerwca, -termin III koszenia - ok. 15 lipca, -termin IV koszenia - ok. 15 sierpnia, -termin V koszenia - ok. 15 września, -termin VI koszenia - ok. 15 października, Zadanie V - wykonanie obsady kwiatami i roślinami bylinowymi rond, skwerów i wysepek wraz z pielęgnacją i ich utrzymaniem Zadanie polega na przygotowaniu terenu zielonego pod sadzenie kwiatów i roślin bylinowych tj. przekopaniu gleby rodzimej, przygotowaniu warstwy ziemi tj. przywiezieniu i rozplantowaniu ziemi urodzajnej, żyznej lub kompostowej o grubości 5 cm oraz posadzeniu i podlaniu roślin. Planowane jest nasadzenie kolorowych kompozycji przy wykorzystaniu roślin rabatowych jednorocznych w ilości nie mniejszej niż 20 szt/m? następujących gatunków: szałwia, starzec popielny, begonia i aksamitka. Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona uzgodni dobór kolorów z Zamawiającym. Tereny do obsadzenia kwiatami: -teren zielony pomiędzy chodnikiem a ul. Borowinową (od bloku wielorodzinnego do wjazdu na teren Uzdrowiska) na działce nr 29 o pow. 110,0 m?, w ilości nie mniej niż 2176 sztuk kwiatów, -wysepka przy rondzie Pod bocianem (od ul. Uzdrowiskowej, Borowinowej i Szkolnej) na działkach nr 1743/11 i 542/16 o pow. 60,0 m?, w ilości nie mniej niż 1200 sztuk kwiatów, -teren przy chodniku prowadzącym do kościoła pw. Św. Jerzego (jako przedłużenie już istniejącej zieleni) na działce nr 4204/191 o pow. 60,0 m?, w ilości nie mniej niż 1200 sztuk kwiatów, -rondo u zbiegu ulic Szkolnej i Jeziornej o pow. 28,0 m? na działce nr 506/92 i 1177/104 w ilości nie mniejszej niż 560 szt. Powierzchnia łączna terenów do obsadzenia kwiatami wynosi około 258,0 m? w ilości 5160 sadzonek kwiatów. Nasadzenia kwiatów będą zlecane wg cen zaoferowanych w załączniku nr 3 (formularz cen jednostkowych). Kalkulując cenę należy przyjąć cenę zakupu sadzonki, przygotowania terenu, posadzenia, pielęgnacji i utrzymania oraz usunięcia po zakończeniu procesu wegetacji tj. przed zimą. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie posadzonych kwiatów po odbiorze robót (protokolarnie). Zadanie VI - wycinka drzew i krzewów Zamawiający zamierza wyciąć w 2013 roku (zgodnie z decyzjami): -10 sztuk olszy (51- 100 cm x 1 szt., 101-200 cm x 8 szt., 201 - 300 cm x 1 szt.), - 54 sztuk topoli (101 - 200 cm x 52 szt, 201- 300 cm x 2 szt.), - 13 sztuk świerków (do 50 cm x 13 szt.), - 4 szt. wierzby (100 - 200 cm x 4 szt), - 2 szt. lipy (o obwodach 250 i 260 cm), - 4 dęby (51-100 cm x 1 szt. 101 - 200 cm x 3 szt.), - 1 brzozę (o obwodzie 140 cm). Wykonanie wycinki drzew polegać będzie na ścięciu drzew na poziomie minimum 5,0 cm poniżej nawierzchni gruntu, zasypaniu ziemią dołów po wycince, uporządkowaniu i wyrównaniu terenu, uprzątnięciu terenu po prowadzonych pracach. Wykonawca pozyskane drewno zagospodaruje we własnym zakresie. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie terenu robót. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca odpowiada za oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenie robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zakres prac zgodnie z instrukcją dotyczącą wykonania robót w pasie drogowym, obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wycinka w/w drzew zlecana będzie wg cen zaoferowanych w załączniku nr 3 (formularz cen jednostkowych). Kalkulując cenę należy przyjąć cenę usunięcia poszczególnych drzew wraz z uwzględnioną wartością pozyskanego surowca (drewna). Uzyskane drewno pozostanie w dyspozycji Wykonawcy. Zadanie VII - Zamówienia uzupełniające: 1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające wyszczególnione w Zadaniu V i VI.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773130007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.goczalkowicezdroj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach