Przetargi.pl
Dostawa paliw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku w 2016 roku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, ul. Nowa 42
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
  ul. Nowa 42
  37-400 Nisko
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nisko-straz.itl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ochrona przeciwpożarowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla KP PSP Nisko w roku 2016 w ilościach kalkulacyjnych: benzyna bezołowiowa - 2 100 litrów, olej napędowy - 11 600 litrów; z odbiorem do zbiorników pojazdów lub kanistrów Zamawiającego na stacji paliw u Dostawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki odbioru
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nisko-straz.itl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach