Przetargi.pl
Dostawy oleju napędowego dla autobusów szkolnych Gminy Łyszkowice w ilości około 20000 litrów

Urząd Gminy Łyszkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-420 Łyszkowice, ul. Gminna 11
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 0 46 838 87 78 , fax. 0 46 838 89 67
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Łyszkowice
  ul. Gminna 11 11
  99-420 Łyszkowice
  tel. 0 46 838 87 78, fax. 0 46 838 89 67
  REGON: 00055026100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy oleju napędowego dla autobusów szkolnych Gminy Łyszkowice w ilości około 20000 litrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy oleju napędowego dla autobusów szkolnych Gminy Łyszkowice w ilości około 20000 litrów w 2016 roku, spełniającego wymogi obowiązującej Polskiej Normy. W związku z faktem częstych zmian cen rynkowych oleju napędowego, w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert - należy przyjąć, że cena zaoferowana przez Wykonawcę jest ceną oleju napędowego obowiązującą na stacji paliw Wykonawcy na dzień otwarcia ofert. Odbiór oleju napędowego następować będzie sukcesywnie na wskazanej w ofercie stacji paliw Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionej ilości zamówienia - zwiększenie, bądź zmniejszenie do 20% w zależności od potrzeb. Wykonawca udziela gwarancji jakości producenta na sprzedawany olej napędowy. Wykonawca zapewnia, że sprzedawany olej napędowy spełnia określone wymagania i parametry jakościowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 365 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lyszkowice.bipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach