Przetargi.pl
Dostawa paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2021

Urząd Gminy Kowale Oleckie ogłasza przetarg

 • Adres: 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 875 238 279 , fax. 87 5238279 wew. 66
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kowale Oleckie
  ul. Kościuszki 44
  19-420 Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 875 238 279, fax. 87 5238279 wew. 66
  REGON: 53135890979000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kowaleoleckie.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pierwsza część dotyczy dostawy na koszt Wykonawcy oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich, Świetlicy Wiejskiej w Monetach oraz budynku Stacji Uzdatniania Wody w Stożnem. O ilości i terminie dostawy zamawianego oleju decyduje Zamawiający . Dostawy muszą odbywać się w dni pracy Zamawiającego w godz. 7:30 – 15:30. 2. Druga część zamówienia dotyczy dostawy paliw do pojazdów i urządzeń Gminy Kowale Oleckie (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy i urządzenia obsługi mienia, samochód osobowy) oraz zakup etyliny do kosiarek, agregatów prądotwórczych, zagęszczarek, urządzenia ciśnieniowego, areatora i urządzeń OSP. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukce-sywnie, stosownie do jego potrzeb. Lp. Rodzaj paliwa Jednostka miary Ilość 1. Olej opałowy litry 25 000 Lp. Rodzaj paliwa Jednostka miary Ilość 1. Olej napędowy litry 60 000 2. Benzyna bezołowiowa Pb 95 litry 5 000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach