Przetargi.pl
Dostawa paliw

Gmina Szydłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 64-930 Szydłowo, Jaraczewo 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 211 55 21 , fax. 67 211 55 21
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szydłowo
  Jaraczewo 2 2
  64-930 Szydłowo, woj. wielkopolskie
  tel. 67 211 55 21, fax. 67 211 55 21
  REGON: 57079124700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szydlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw ciekłych tj. oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej zwane dalej paliwami do pojazdów będących własnością Gminy Szydłowo w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. w ilościach niżej podanych: 1) Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 6 000 litrów, jakościowo odpowiadającej Polskiej Normie PN - EN 228. 2) Oleju napędowego w ilości do 60 000 litrów, jakościowo odpowiadającej Polskiej normie PN - EN 590.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Marża 30% i upust 20%
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.szydlowo.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach