Przetargi.pl
Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 038 861 , fax. 326 038 614
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
  ul. Wojewódzka 19
  40-026 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 038 861, fax. 326 038 614
  REGON: 27150669500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpw.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paczek ze słodyczami w ozdobnych reklamówkach dla dzieci pracowników Spółki. Zamówienie obejmuje dwa rodzaje paczek: Paczki ze słodyczami I rodzaju (zwane dalej Paczki I): w ilości 721 sztuk Paczki ze słodyczami II rodzaju (zwane dalej Paczki II): w ilości 33 sztuk Zawartości obu rodzajów paczek muszą się różnić zgodnie informacjami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załączniku nr 4 do SIWZ). Paczki zapakowane w trwale ozdobne reklamówki, muszą posiadać dwa wzory dające możliwość rozróżnienia zawartości Paczek I oraz Paczek II. Paczki nie mogą zawierać wyrobów czekoladopodobnych, produktów zawierających: alkohol, tytoń, kofeinę, szkodliwych substancji chemicznych, znajdujących się na liście substancji zakazanych dla dzieci i młodzieży, jak również wyrobów w uszkodzonych opakowaniach jednostkowych, w opakowaniach zastępczych bez wyraźnego określenia nazwy producenta, składu i daty przydatności do spożycia. Wymagany termin przydatności wszystkich produktów objętych daną paczką do spożycia: minimum 3 miesiące od daty dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw z prawem opcji w zakresie zwiększenia ilości: Paczek I maksymalnie o 10 sztuk oraz Paczek II maksymalnie o 5 sztuk – w ramach I partii dostawy Paczek I maksymalnie o 10 sztuk oraz Paczek II maksymalnie o 5 sztuk – w ramach II partii dostawy Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, może nastąpić w przypadku zmiany liczby zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Uwaga : Użyte w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załączniku nr 4 do SIWZ) nazwy producentów mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy. Nie stanowią one w żadnym wypadku rekomendacji zakupu produktu (wyrobu) od wskazanego producenta. Zamawiający dopuszcza natomiast rozwiązania równoważne tj. dostawę produktu (wyrobu) o wadze, ilości i składzie podanym w w/w Załączniku nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15812100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 800,00zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 310). 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert określonym w Rozdziale XXII SIWZ. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem „Wadium - nr Postępowania OZ/322/18/2019”. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5. Wadium w postaci niepieniężnej należy wnieść, w jednej z dwóch w dopuszczalnych form, tj.: 5.1. W formie pisemnej w postaci papierowej: -dokument wadialny musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację; -dokument wadialny (oryginał) winien być zamieszczony w kopercie, opisanej jn.: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B WADIUM do postępowania: „Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Spółki” Nr postępowania OZ/322/18/2019 oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. -w przypadku, gdy wadium dołączone jest bezpośrednio do oferty składanej w formie pisemnej zaleca się zamieścić dokument wadialny, w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty (np. w koszulce, co pozwoli na oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych dokumentów); -dokument wadialny winien być złożony w miejscu i terminie określonym w Rozdziale XXII SIWZ. 5.2. W formie elektronicznej: -oryginał dokumentu wadialnego w odrębnym pliku (np. pdf.) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela należy złożyć za pośrednictwem Platformy, w terminie określonym w Rozdziale XXII SIWZ. -niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. zgodnie z formą, w jakiej zostało ono ustanowione przez Gwaranta lub Poręczyciela. 5.3. Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca przedłoży wadium w formie niepieniężnej wystawione przez podmiot nie podlegający reżimowi prawa polskiego (w tym w szczególności w zakresie prawa materialnego i prawa procesowego) oraz właściwości sądów polskich, w treści dokumentu wadialnego musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z ustanowionego w ten sposób wadium prawu polskiemu (w tym w szczególności zakresie prawa materialnego i prawa procesowego) oraz właściwości polskich sądów.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Inne dokumenty i oświadczenia, które należy przedłożyć wraz z ofertą: 1.1. Zestawienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 lub 2A do SIWZ. Zestawienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia, stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Forma: oryginał w postaci papierowej podpisany własnoręcznym podpisem, gdy Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdy Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy (wówczas dokument składany jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy). 1.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na formularzu oferty – zgodnie z Załącznikiem nr 1 albo 1A do SIWZ. 1.3. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie określonej w Rozdziale X ust. 1 lit. b ) SIWZ. 1.4.Dowód wniesienia wadium: 1.5.oświadczenie o wypełnieniu obowiazków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO na formularzu ofertowym 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia z Postępowania, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23) Ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 128, z późn. zm.), którego wzór stanowił będzie załącznik do informacji z otwarcia ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z formą określoną w Rozdziale XX SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach