Przetargi.pl
Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie gminy Miastko w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

Gmina Miastko ogłasza przetarg

 • Adres: 77200 Miastko, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 572 081 , fax. 598 572 368
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miastko
  ul. Grunwaldzka 1
  77200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 598 572 081, fax. 598 572 368
  REGON: 52635700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie gminy Miastko w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i urządzenie stanowisk ze sprzętem elektronicznym i pomocami dydaktycznymi dla szkół na terenie gminy Miastko w ramach projektu pn.: „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski,woj. pomorskie” w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2 w Miastku oraz Gimnazjum w Miastku. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, załadunek, transport, rozładunek, wniesienie, rozmieszczenie asortymentu do wskazanych pomieszczeń oraz ich montaż z uruchomieniem. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. żadna część składająca się na dany asortyment nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane,aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje obsługi do zamawianych towarów, były w języku polskim. 3.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt do Szkoły Podstawowej Nr 1i Nr 2 w Miastku oraz Gimnazjum w Miastku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00,po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Dyrektorem Szkoły. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi Zamawiającemu lub Dyrektorowi poszczególnej placówki na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.- Poza dokonaniem dostawy towarów, wykonawca zobowiązuje się do instalacji i/lub montażu prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z przeznaczeniem.- Poprzez instalację i/lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z przeznaczeniem rozumie się; •Konfiguracja i uruchomienie pracowni językowej,Instalacja systemów operacyjnych na wszystkich komputerach,Konfiguracja sieci i zabezpieczeń: firewall(UTM), kontroler sieci, punkty dostępowe.Montaż i uruchomienie tablic, podłogi, projektorów multimedialnych.Sprawdzenie sprawności użytkowej pozostałych pomocy. 4.Wykonawca zobowiązuje się również zainstalować/zamontować dostarczony towar, przy użyciu środków własnych lub przy wykorzystaniu zasobów innego podmiotu.5.Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym , być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu .Musi posiadać kartę gwarancyjną, instrukcje obsługi. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE.6.Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego, zobowiązany będzie do okazania wraz z dostawą niezbędnych certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, świadectw jakości i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych dla materiałów i urządzeń.7. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.8. Koszty ubezpieczenia, transportu (wraz z dostarczeniem pod adres wskazany oraz wniesieniem do miejsca wyznaczonego), opakowania, znakowania, dokumentacji użytkownika, montażu, instalacji, uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego zawarte są w cenie podanej w formularzu ofertowym. 9.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.10.W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub - nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub - dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości,trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.11. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji zamówienia, Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej równej wartości realizowanego zamówienia (posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochrona ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia – jeżeli dotyczy).W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedna część suma gwarancyjna dotyczy wysokości co najmniej sumy gwarancji dla wszystkich części, na które wykonawca składa ofertę. Wykonawca, wybrany do realizacji zamówienia przed podpisaniem umowy przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.12.Dostarczone materiały zostaną przyjęte przez Zamawiającego. Z odbioru sporządzany zostanie protokół odbioru jakościowo – ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego materiału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach