Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA.

Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-317 Kielce, ul. Radiowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041/368-12-00
 • Data zamieszczenia: 2020-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.
  ul. Radiowa 4
  25-317 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041/368-12-00
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Radio Publiczne, Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę oprogramowania na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA. Na przedmiot zamówienia składają się: Zadanie 1 – Subskrypcja oprogramowania antywirusowego Przedłużenie subskrypcji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security + File Security – na 3 lata dla 120 stanowisk lub produkt równoważny Zadanie 2 – Subskrypcje VMware oraz Veeam Backup and Replication A. Przedłużenie subskrypcji VMware – 3 lata B. Przedłużenie subskrypcji Veeam Backup and Replication – 3 lata Zadanie 3 – Subskrypcja Microsoft 365 Business Basic Przedłużenie subskrypcji Microsoft 365 Business Basic (poprzednia nazwa: Office 365 Business Essentials) dla 110 licencji na 1 rok Zadanie 4 – Usługi wsparcia pogwarancyjnego HPE Wsparcie pogwarancyjne producenta dla struktury HP Blade c3000, serwerów kasetowych oraz macierzy HP MSA2040 – 3 lata
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach