Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 61-655 Poznań, ul. Gronowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 271 861 , fax. 618 271 882
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  ul. Gronowa 20
  61-655 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 271 861, fax. 618 271 882
  REGON: 63000393000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.geopoz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego. Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 2.1. Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w dwóch częściach: Część I Oprogramowanie i sprzęt Wyszczególnienie Ilość 1. Komputer stacjonarny 50 szt. 2. Stacja robocza #1 1 szt. 3. Stacja robocza #2 1 szt. Część II Zakup rocznych suportów do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Wyszczególnienie 1. Building Reconstruction firmy virtualcitySystems Gmbh – 2 licencje 2. Pakiet virtualcitySUITE firmy virtualcitySystems Gmbh – 1 licencja, składający się z: a) virtualcityDATABASE b) virtualcityDATABASE Importer-Exporter c) virtualcityPUBLISHER z rozszerzeniem PointCloud Add-on BASIC d) virtualcityMAP e) virtualcityWFS f) virtualcityWAREHOUSE 3. VirtualcityPLANNER firmy virtualcitySystems Gmbh – 1 licencja 4. FME Server firmy Safe Software – 1 licencja 2.2. Wymagania przedmiotowe (sposób wykonania umowy): Część 1: Wymagania dodatkowe do części I: 1. Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i oryginalnie zapakowany przez producenta bez śladów otwierania opakowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania ekspertyzy (na koszt Wykonawcy), czy dostarczony sprzęt jest sprzętem nowym i nieużywanym. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności kanału pochodzenia u polskiego przedstawiciela producenta oraz że w przypadku braku legalności kanału, sprzęt nie zostanie odebrany. 2. Oferent jest zobowiązany złożyć pełną specyfikację oferowanego sprzętu (specyfikacja techniczna może być złożona w języku angielskim). 3. Oferowany sprzęt opisany w pozycjach 2 do 3 musi być zakupiony u producenta lub u autoryzowanego dystrybutora na rynku polskim. 4. Przed dokonaniem końcowego odbioru jakościowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przejęcie przez producenta lub autoryzowany serwis zobowiązań gwarancyjnych (w pełnym wymiarze gwarancji) od Wykonawcy. 5. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia oraz kopie certyfikatów potwierdzających, że oferowany sposób realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie zgodny z SIWZ i zał. do SIWZ, w szczególności OPZ, tj.: a. w celu potwierdzenia stosowania norm jakościowych w procesie projektowania i produkcji przez producenta należy dostarczyć certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny, b. w celu bezpiecznej eksploatacji oferowanych urządzeń należy dostarczyć certyfikat CE lub równoważny, c. w celu potwierdzenia, iż oferowany sprzęt jest energooszczędny należy dostarczyć deklarację Energy Star lub równoważną, d. w celu potwierdzenia stosowania przez producenta oferowanego sprzętu procesów minimalizujących negatywny wpływ na środowisko należy dostarczyć certyfikat ISO 14001 lub równoważny, d) oświadczenia i dokumenty wymagane w OPZ – zał. do SIWZ. 2.3. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. - stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia gdzie wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowania, systemów lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy - równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, czy do konkretnych certyfikatów. Przedstawienie certyfikatów równoważnych wymaga udowodnienia w ofercie spełniania wymogów wskazanych norm przez rozwiązania równoważne. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w Specyfikacji technicznej OPZ. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji Specyfikacji technicznej OPZ – zał. do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych rozwiązań. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Specyfikacji technicznej OPZ -minimalnych wymaganiach jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych, PN, itp. 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – Zał. 1 do SIWZ. 2.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych maksymalnie do dwóch części. 2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) 2.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 2.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 2.10. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, c) w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wykazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy ze wskazaniem zakresu prac przewidzianych do wykonania. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców, d) złożenie ww. oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemu podwykonawcy, e) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z projektem umowy między Wykonawcą i podwykonawcą, f) Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody, g) w przypadku wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca przy odbiorze przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawcy/ów potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich prac będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo, h) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne, i) Do podwykonawstwa stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie nakazują inaczej, j) Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zadeklarował realizację umowy przy udziale podwykonawcy uzupełni zapisy Istotnych warunków umowy o powyżej wskazane zapisy. 2.11. Kody wg słownika CPV: 30213300-8, 30213100, 48219000, 48821000, 30234500. Rozdział 3 Termin wykonania umowy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia: Część 1: 21 dni od dnia podpisania umowy – podlega ocenie w kryteriach oceny ofert. Część 2: 21 dni od dnia podpisania umowy – podlega ocenie w kryteriach oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Rozdział 6 Wymagania dotyczące wadium 6.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 1: 7000 PLN, Część 2: 2000 PLN. Gdy oferta jest składana na więcej niż jedną część wartość wadium sumuje się odpowiednio. 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310). 6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: ZGiKM GEOPOZ nr rachunku: 43 1020 4027 0000 1102 1262 7164, z adnotacją „wadium – numer sprawy: ZG-NZP.3410.2.2019” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 6.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.8. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 6.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdział 4 Warunki udziału w postępowaniu, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, wymagania Zamawiającego O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 4.1. nie podlegają wykluczeniu, 4.2. spełniają następujące warunki dotyczące: 4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie. 4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie. 4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie. 4.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg określony w pkt 4.1. muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie ubiegający się o zamówienie. 4.5. Zamawiający zastosuje podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp; 4.6. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 4.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 4.8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.9. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji. 4.10. Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena dokonywana będzie w systemie: spełnia – nie spełnia. Rozdział 5 Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 5.1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – zał. do SIWZ. 5.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 5.1.3. Formularz ofertowy. 5.1.4. Dokumenty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdz. 2 SIWZ) dotyczące opisu sposobu wykonania zamówienia. 5.1.5. Jeżeli wykonawca oferuje rozwiązania równoważne – Wykaz rozwiązań równoważnych ze wykazaniem, której pozycji OZP dotyczy proponowane rozwiązanie równoważne wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w OPZ – zał. do SIWZ. Wykonawca jest obowiązany udowodnić w ofercie, iż oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego wskazane w OPZ. Niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Uwaga: ww. dokumenty nie należą do dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy i w wypadku niezłożenia ich wraz z ofertą lub złożenia dokumentów wadliwych, zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do ich uzupełnienia. Oferta, której treść będzie niezgodna z treścią SIWZ zostanie odrzucona. 5.1.6. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych lub wskazanych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego (składających) ofertę w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 5.1.7. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej. 5.1.8. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto – zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. 5.1.9. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik do SIWZ oraz udowodnić w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiednio wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa np. w nieprzejrzyste folie, w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści. Brak wypełnienia ww. obowiązków skutkować może jawnością całej oferty. 5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 5.7 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.9 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, chyba że SIWZ, zał. do SIWZ, uPzp stanowią inaczej. 5.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 5.12 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 5.13 Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 5.14 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa w pkt 5.8, 5.12 i 5.13 oraz klauzula„ za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 5.15 Pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5.16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5.18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 5.20. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą – Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016, poz. 1126, z późn. zm.) 5.21. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie znajdują postanowienia ustawy – Pzp, oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2016, poz. 1126, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach