Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 61655 Poznań, ul. Gronowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 271 861 , fax. 618 271 882
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  ul. Gronowa 20
  61655 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 271 861, fax. 618 271 882
  REGON: 63000393000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.geopoz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego: 1. Win Svr DC Core 2016 OLP 20 Lic NL Gov CoreLic Qlfd – 3 szt. 2. Windows 10 Pro x64 OEM – 20 szt. 3. Acronis True Image 2018 Desktop – 1 szt. 4. Ontrack Easy Recovery Proffessional 1PC – 1 szt. 5. Dysk SATA 2,5”, 1TB, 6Gb/s, 5400 RPM, 128 MB Cache, bez obudowy, gwarancja producenta 24 miesiące – 5 szt. 6. Pamięć RAM 8GB Module, DDR4 2133MHz dedykowana do HP Z240, gwarancja producenta 24 miesiące 1 szt. 7. Zasilacz awaryjny UPS – 3 szt. 8. Skaner dokumentów – 10 szt. 9. Skaner wielkoformatowy – 1 szt. 10. Ploter – 1 szt. 11. Urządzenie wielofunkcyjne # 1 i #2 – 2 szt. 12. Urządzenie wielofunkcyjne # 3 – 4 szt. 13. Urządzenie wielofunkcyjne # 4 – 1 szt. 2.2. Wymagania przedmiotowe (sposób wykonania umowy): Wymagania dodatkowe: 1. Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i oryginalnie zapakowany przez producenta bez śladów otwierania opakowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania ekspertyzy (na koszt Wykonawcy), czy dostarczony sprzęt jest sprzętem nowym i nieużywanym. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności kanału pochodzenia u polskiego przedstawiciela producenta oraz że w przypadku braku legalności kanału, sprzęt nie zostanie odebrany. 2. Oferent jest zobowiązany złożyć pełną specyfikację oferowanego sprzętu (specyfikacja techniczna może być złożona w języku angielskim). 3. Przed dokonaniem końcowego odbioru jakościowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przejęcie przez producenta lub autoryzowany serwis zobowiązań gwarancyjnych (w pełnym wymiarze gwarancji) od Wykonawcy. 4. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia oraz kopie nw. dokumentów potwierdzających, że oferowany sposób realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie zgodny z SIWZ i zał. do SIWZ, w szczególności OPZ, tj.: a. w celu potwierdzenia stosowania norm jakościowych w procesie projektowania i produkcji oferowanego sprzętu przez producenta należy dostarczyć certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny, b. w celu bezpiecznej eksploatacji oferowanych urządzeń należy dostarczyć certyfikat CE lub równoważny, c. w celu potwierdzenia stosowania przez producenta oferowanego sprzętu procesów minimalizujących negatywny wpływ na środowisko należy dostarczyć certyfikat ISO 14001 lub równoważny. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ww. dokumentów w j. angielskim. 2.3. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. - stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia gdzie wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy - równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, czy do konkretnych certyfikatów. Przedstawienie certyfikatów równoważnych wymaga udowodnienia w ofercie spełniania wymogów wskazanych norm przez rozwiązania równoważne. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w Specyfikacji technicznej OPZ. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji Specyfikacji technicznej OPZ – zał. do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych rozwiązań. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Specyfikacji technicznej OPZ -minimalnych wymaganiach jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych, PN, itp. 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – Zał. do SIWZ. 2.5. Kody wg słownika CPV: 30216110-1, 48219000-6, 30234500-3, 30234000-8, 30232140-7. 2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) 2.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 2.10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 2.11. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, c) w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wykazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy ze wskazaniem zakresu prac przewidzianych do wykonania. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców, d) złożenie ww. oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemu podwykonawcy, e) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z projektem umowy między Wykonawcą i podwykonawcą, f) Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody, g) w przypadku wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca przy odbiorze przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawcy/ów potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich prac będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo, h) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne, i) Do podwykonawstwa stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie nakazują inaczej, j) Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zadeklarował realizację umowy przy udziale podwykonawcy uzupełni zapisy Istotnych warunków umowy o powyżej wskazane zapisy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30216110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdział 5 Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 5.1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – zał. do SIWZ. 5.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 5.1.3. Formularz ofertowy. 5.1.4. Dokumenty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdz. 2 SIWZ) dotyczące opisu sposobu wykonania zamówienia. 5.1.5. Jeżeli wykonawca oferuje rozwiązania równoważne – Wykaz rozwiązań równoważnych ze wykazaniem, której pozycji OZP dotyczy proponowane rozwiązanie równoważne wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w OPZ – zał. do SIWZ. Wykonawca jest obowiązany udowodnić w ofercie, iż oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego wskazane w OPZ. Niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Uwaga: ww. dokumenty nie należą do dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy i w wypadku niezłożenia ich wraz z ofertą lub złożenia dokumentów wadliwych, zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do ich uzupełnienia. Oferta, której treść będzie niezgodna z treścią SIWZ zostanie odrzucona. 5.1.6. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych lub wskazanych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego (składających) ofertę w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 5.1.7. Dowód wniesienia wadium. 5.1.8. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto – zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. 5.1.9. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik do SIWZ oraz udowodnić w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiednio wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa np. w nieprzejrzyste folie, w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści. Brak wypełnienia ww. obowiązków skutkować może jawnością całej oferty. 5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 5.7 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.9 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, chyba że SIWZ, zał. do SIWZ, uPzp stanowią inaczej. 5.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 5.12 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 5.13 Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 5.14 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa w pkt 5.8, 5.12 i 5.13 oraz klauzula„ za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 5.15 Pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5.16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5.17. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 5.20. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą – Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016, poz. 1126) 5.21. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie znajdują postanowienia ustawy – Pzp, oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2016, poz. 1126)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach