Przetargi.pl
Dokończenie budowy wolnostojącego, mieszkalnego domu jednorodzinnego przy ul. Lewkoniowej na działce 1730 - obręb Nowy Dwór w Koninie

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, 3 Maja
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (063) 245 75 41 , fax. (063) 245 76 18
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
  3 Maja 21
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. (063) 245 75 41, fax. (063) 245 76 18
  REGON: 31109374200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mtbs.konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie budowy wolnostojącego, mieszkalnego domu jednorodzinnego przy ul. Lewkoniowej na działce 1730 - obręb Nowy Dwór w Koninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy wolnostojącego, mieszkalnego domu jednorodzinnego przy ul. Lewkoniowej na działce 1730 - obręb Nowy Dwór w Koninie. Podstawowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia: kubatura budynku- 1 275,00 m3, powierzchnia zabudowy - 168,55 m2, powierzchnia całkowita - 404,85 m2, powierzchnia netto- 229,04 m2 + piwnica 86,82 m2 + strych, powierzchnia użytkowa - 188,69 m2, garaż- 40,35 m2. Roboty budowlane będą polegać między innymi na: wykonanie robót rozbiórkowych wraz z usunięciem odpadów i zalegających mas ziemi, wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na wszystkich istniejących tynkach cementowo-wapiennych, wykonanie zabudowy g/k części sufitów i poddasza oraz wykonanie na nich wewnętrznych gładzi gipsowych, ocieplenie wełną mineralną wszystkich dachów, ocieplenie posadzek Ip., parteru i piwnic po wcześniejszym demontażu istniejącego styropianu oraz miejscowo po demontażu rozłożonego ogrzewania podpodłogowego, zazbrojenie i zalanie posadzek Ip., parteru i piwnic, po wcześniejszym montażu ogrzewania podpodłogowego, poprawienie izolacji p. wodnej w piwnicach (papa termozgrzewalna) i osuszenie ścian piwnic, montaż bramy garażowej i drzwi tylnych do garażu , wykonanie instalacji gazowej od przyłącza do kuchni i kotłowni, wykonanie kotłowni gazowej wraz z zasobnikiem c.w.u. dokończenie instalacji c.o. wraz z montażem pętli ogrzewania podpodłogowego na 1 piętrze, parterze i w piwnicy oraz montaż grzejników naściennych, wykonanie betonowych nakryw na istniejące kominy oraz nasad na kominy spalinowe, wykonanie instalacji elektrycznej od przyłącza do rozdzielnicy mieszkaniowej, rozszycie rozdzielnicy elektrycznej oraz dokończenie instalacji wewnętrznej, dokończenie instalacji niskoprądowych (w tym montaż domofonu i elektrozaczepu furtki), wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej od przyłącza do istniejących rur spustowych deszczówki, dokończenie tynków elewacyjnych oraz pomalowanie, wraz z pomalowaniem istniejących ozdobnych okładzin elewacyjnych, wykonanie okładzin elewacyjnych (cięta cegła jak na kominach),dokończenie balkonu (rozebranie ścianki frontowej, położenie warstwy spadkowej i izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż opierzenia i orynnowania, montaż opierzeni z blachy powlekanej na ściankach bocznych), wykonanie ogrodzenia wraz z furtką i bramą przesuwną przystosowaną do montażu napędu, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie robót brukarskich na terenie działki (dojście, dojazd, taras, schody wejściowe), niwelacja i uporządkowanie terenu działki po zakończeniu robót, wykonanie przewidzianych prób, badań instalacji oraz odbiorów technicznych, wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej oraz dostarczenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach