Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5694230, 5694416, 5694263 , fax. 22 5694415
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  ul. Podleśna 61 61
  01-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, fax. 22 5694415
  REGON: 00008050700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imgw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania Adobe CS5 WEB Premium Windows Eng AutoCad Civil 3D 2019 Intel Fortran Compiler Professional Edition for Linux + MKL 9SSR) (ESD) Service & Support Renewal (SSR) licenses (1 licencja / 1 rok)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 486200000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imgw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach