Przetargi.pl
Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, aleja Ratuszowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 555 250, , fax. 523 555 233
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  aleja Ratuszowa 36
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 555 250, , fax. 523 555 233
  REGON: 59636900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych 264 szt. opraw oświetleniowych drogowych wykonanych w technologii LED, w tym: 1) o mocy 29W (dopuszcza się różnicę +/-10%), strumień świetlny 3960 lm (dopuszcza się różnicę +/-377 lm) – 68 szt; 2) o mocy 39W (dopuszcza się różnicę +/-10%), strumień świetlny 5220 lm (dopuszcza się różnicę +/-507 lm) – 137 szt; 3) o mocy 54W (dopuszcza się różnicę +/-10%), strumień świetlny 7830 lm (dopuszcza się różnicę +/-702 lm) – 15 szt; 4) o mocy 58W (dopuszcza się różnicę +/-10%), strumień świetlny 8800 lm (dopuszcza się różnicę +/-754 lm) – 18 szt; 5) o mocy 71W (dopuszcza się różnicę +/-10%), strumień świetlny 10560 lm (dopuszcza się różnicę +/-923 lm) – 23 szt; 6) o mocy 83W (dopuszcza się różnicę +/-10%), strumień świetlny 12180 lm (dopuszcza się różnicę +/-1079 lm) – 3 szt. 2. Wymagane parametry opraw oświetleniowych (określone w obliczeniach fotometrycznych załączonych do SIWZ), w tym:: 1) szczelność komory optycznej IP66, szczelność komory osprzętu P66, lub dla opraw jednokomorowych szczelność IP66; 2) klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego o odporności na uderzenia min. IK08; 3) korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego; 4) II klasie ochronności elektrycznej IEC; 5) ochrona przeciwprzepięciowa min 10 kV; 6) temperatura barwowa 4000 st. K (dopuszcza się różnicę +/-5%); 7) współczynnik oddawania barw min. 70; 8) skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 130 lm/W; 9) utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: zaleca ne 90%, dopuszczalne 80% po 100 000 h; 10) układ zasilający: sterowanie sygnałem 1-10V lub system sterowania DALI; 11) optyka: rozsył drogowy; kąt rozsyłu światła oprawy >150O; 12) wyposażenie w uchwyt (średnica 42-60 mm lub 76 mm), pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także na zamianę kąta nachylenia oprawy; 13) posiadanie deklaracji zgodności CE (deklaracji właściwości użytkowych producenta, produkt oznakowany znakiem CE); 14) posiadanie certyfikacji na znak ENEC. Zamawiający po montażu opraw przeprowadzi pomiary luminancji oświetlenia na danych ulicach oraz pomiary natężenia oświetlenia chodników na danych ulicach, oddzielnie dla każdej ulicy. W przypadku, gdy wyniki pomiarów będą gorsze niż wyniki przedstawione w obliczeniach fotometrycznych, dostawca opraw będzie zobowiązany do wymiany opraw na własny koszt, na odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, które po ponownie przeprowadzonych pomiarach będą zgodne z załączonymi do oferty obliczeniami fotometrycznymi. 3. Harmonogram redukcji mocy: - od zmierzchu do godziny 2200 – 100% mocy, - od godziny 2200 do 2400 – 80% mocy, - od godziny 2400 do 400 – 70% mocy, - od godziny 400 do świtu – 100% mocy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące zł). Szczegółowe informacje w SIWZ>
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach