Przetargi.pl
Dostawa opału do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach w 2014r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4853011 , fax. 77 4853011
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach
  ul. Niepodległości 2 2
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 77 4853011, fax. 77 4853011
  REGON: 00009590500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://cku_zsr_glubczyce.wodip.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach w 2014r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa transportem dostawcy opału do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach w 2014 roku w niżej podanym sortymencie i ilościach : 1. miał węglowy - 90 ton, 2. węgiel groszek 90 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://cku_zsr_glubczyce.wodip.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach