Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w Kopaniu.

Gmina Skarbimierz ogłasza przetarg

 • Adres: 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4046600
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarbimierz
  ul. Parkowa 12 12
  49-318 Skarbimierz, woj. opolskie
  tel. 077 4046600
  REGON: 53051770900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Kopaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Kopaniu wraz z instalacjami wewnętrznymi wody ,kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o ,wentylacji mechanicznej ,elektrycznej , kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami deszczówki i separatorami ,instalacji gazu zbiornikowego wraz z doprowadzeniem do budynku oraz parkingu w Kopaniu na dz.nr 32/7 na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113507
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 12500,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skarbimierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach