Przetargi.pl
Dostawa opału do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie na sezony grzewcze w 2020 roku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny ogłasza przetarg

 • Adres: 48-120 Baborów, ul. Wiejska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 036 950 , fax. 774 036 950
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny
  ul. Wiejska
  48-120 Baborów, woj. opolskie
  tel. 774 036 950, fax. 774 036 950
  REGON: 16137057400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs_baborow.wodip.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie na sezony grzewcze w 2020 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa opału dla placówek oświatowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie wg potrzeb Zamawiającego w okresie grzewczym: od 01.01.2020 roku do 30.04.2020 roku od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku Przedmiot zamówienia powinien spełniać dostawy opału w następujących ilościach i sortymencie: a) Węgiel eko- groszek I gatunek - w ilości ok. 230 ton O parametrach: - Zawartość popiołu do 6% - Zawartość siarki do 0,6% - Granulacja 5-25 mm - Zawartość wilgoci Wrt do 11% - Temperatura spiekania popiołu >11500 C - Wartość opałowa od 27.000 KJ/kg do 27.900 KJ/kg Podana ilość przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i warunków pogodowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach