Przetargi.pl
Dostawa opału do jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 317 22 06, 34 3172207 , fax. 34 3172301
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  ul. 11 Listopada 5C
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 34 317 22 06, 34 3172207, fax. 34 3172301
  REGON: 30424300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozklobuck.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału do jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi - dostawę opału ( tj. węgla kamiennego orzech I gat.- 30 ton ; miału węglowego gat. I - 542 ton ; węgla ekogroszku - 20 ton) do jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający charakterystykę opału oraz wymagane ilości zgodnie z załącznikami dla poszczególnych zadań. Miejsca dostaw poszczególnego asortymentu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Dostawy opału realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa opału do Szpitali oraz Poradni Ogólnych nie większa niż 9 ton od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00. Zamówienia będą realizowane w ciągu 5 /lub/ 10 dni roboczych od daty pisemnego złożenia zamówienia . Telefoniczne powiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy opału do jednostki organizacyjnej Zespołu. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do niezgodności ilości dostarczonego opału na żądanie Zamawiającego każda dostawa może być poddana ponownemu ważeniu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego okażą się zasadne. Do każdej dostarczonej partii zamówienia Wykonawca dołącza kwit wagowy potwierdzający dostarczoną ilość oraz certyfikat jakości dostarczonego opału wskazujący jego parametry. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbki miału węglowego do badania z każdej dostawy. Próbki w ilości 3 sztuk - będą pobierane w obecności kierowcy, który jednocześnie będzie traktowany jako przedstawiciel Wykonawcy. Pojemnik z pobraną próbką będzie oznaczony: numerami, datą dostawy oraz nazwą dostawy oraz odbiorcy. Pojemniki / worki do poboru próbek zapewnia Wykonawca przy każdorazowej dostawie .Na okoliczność pobrania próbki zostanie sporządzony protokół, który wszyscy uczestnicy (w tym kierowca jako przedstawiciel wykonawcy) będą zobowiązani podpisać. Odpowiednio zabezpieczona i opisana próbka będzie przekazana do niezależnego laboratorium celem dokonania analizy chemicznej. W przypadku gdy wynik badania wskaże, że parametry dostarczonego miału węglowego nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający złoży pisemną reklamację, którą Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. W takim również przypadku Wykonawca zostanie obciążony kosztami wykonania analizy chemicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą reklamowanej partii opału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24311800-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) SIWZ jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 3) Formularze asortymentowo-cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 3 - wypełnione i podpisane przez wykonawcę 6)Wykaz dostaw do jednostek organizacyjnych ZOZ W Kłobucku- parafowany przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach