Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego na sezon 2021/2022 dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, ul. Okrzei
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 873 321 , fax. 542 872 794
 • Data zamieszczenia: 2021-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej
  ul. Okrzei 3
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 873 321, fax. 542 872 794
  REGON: 18925600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstlipno.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego na sezon 2021/2022 dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb dostawy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w normy PN-C-96024:2011 w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 w ilości około 60 000 litrów w sezonie grzewczym 2021/2022 na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno. Zamawiana łączna ilość oleju opałowego stanowi przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie i może ulec zmianie w przeciągu roku. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w latach 2021/2022. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia. Dostawy paliwa następować będą w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00 w terminie do 48 godzin (2 dni roboczych) od momentu złożenia telefonicznego zapotrzebowania przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostaw w/w paliw transportem Wykonawcy – autocysternami wyposażonymi w przepływomierz posiadający aktualną legalizację. Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenie jednostkowej oleju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach