Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynków stanowiących mienie komunalne gminy Leśniowice

Gmina Leśniowice ogłasza przetarg

 • Adres: 22-122 Leśniowice, Leśniowice
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 567 54 94 , fax. 82 567 54 94
 • Data zamieszczenia: 2021-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leśniowice
  Leśniowice
  22-122 Leśniowice, woj. lubelskie
  tel. 82 567 54 94, fax. 82 567 54 94
  REGON: 11019805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglesniowice.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynków stanowiących mienie komunalne gminy Leśniowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynków stanowiących mienie komunalne gminy Leśniowice” 2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: cykliczne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do niżej wymienionych kotłowni w gminie Leśniowice: 1) budynek Urzędu Gminy Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice – do 16 000 litrów rocznie, wielkość zbiornika 3 000 l. 2) budynek byłej Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Rakołupy Duże 5A, 22-122 Leśniowice- do 13 000 litrów rocznie, wielkość zbiornika 4000 l. 3) budynek Szkoły Podstawowej w Sielcu, Sielec 67A, - do 13 000 litrów rocznie, wielkość zbiornika 4 800 l. 4) budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice – do 10 000 litrów rocznie, wielkość zbiornika 2 x 1 600 l. 3. W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakupienie 156 000,00 l oleju opałowego. 4. Ostateczna ilość zamówionego oleju będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości oleju opałowego niż określono to w ust. 4, w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. 6. Dostarczony olej opałowy powinien posiadać następujące parametry określone w obowiązującej normie jakościowej PN-C-96024:2011: 1) Wartość opałowa min. MJ/kg 42,6, 2) Gęstość w temperaturze 15º C max. kg/m3 860, 3) Temperatura zapłonu min. 0C 56, 4) Zawartość siarki nie więcej niż (m/m) % 0,1, 5) Barwa - czerwona, 6) Całkowita wartość zanieczyszczeń nie większa niż mg/kg 24, 7. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Świadectwa kontroli jakości wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 8. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego i złożonym zamówieniem. Zamówienie będzie składane telefonicznie lub faksem lub poczta elektroniczną i każdorazowo będzie określać ilość zamawianego oleju, miejsce dostawy i rozładunku oleju oraz osobę upoważnioną do odbioru dostawy oleju. 9. Dostawy powinny być realizowane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego od momentu złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 –15.00. UWAGA: termin dostawy oleju stanowi kryterium oceny ofert. 10. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej w obecności upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. 11. Dostawy oleju będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15ºC. 12. Minimalna jednorazowa dostawa to 2 500 l. 13. Wykonawca powinien posiadać sprzęt umożliwiający wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych, wyposażony min. w pompy, węże z końcówką do wlewu paliwa. Posiadanie oznacza: posiadanie sprzętu na własność, dzierżawę, albo umowę z firmą wypożyczającą sprzęt lub świadczącą usługi sprzętowe. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz musi być wyposażony zalegalizowany licznik wydawanego oleju. 14. Transport paliw winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska oraz przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych. 15. W cenę oleju należy wliczyć koszt transportu/rozładunku oleju opałowego do kotłowni. 17. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji określa Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 18. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach