Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego (np. EKOTERM PLUS lub równoważnego) do kotłowni zbiorczej w Batorzu w sezonie grzewczym 2019/2020 w ilości około 54 000 litrów tj. miesięcznie około 9 000 litrów

Urząd Gminy Batorz ogłasza przetarg

 • Adres: 23-320 Batorz, Batorz Pierwszy
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8745134, 8745139 , fax. 158 745 134
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Batorz
  Batorz Pierwszy 52A
  23-320 Batorz, woj. lubelskie
  tel. 15 8745134, 8745139, fax. 158 745 134
  REGON: 53521500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.batorz.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego (np. EKOTERM PLUS lub równoważnego) do kotłowni zbiorczej w Batorzu w sezonie grzewczym 2019/2020 w ilości około 54 000 litrów tj. miesięcznie około 9 000 litrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego (np. EKOTERM PLUS lub równoważnego) do kotłowni zbiorczej w Batorzu w sezonie grzewczym 2019/2020 w ilości około 54 000 litrów tj. miesięcznie około 9 000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności i czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia jeśli wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na obrót paliwami płynnymi
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach