Przetargi.pl
„Dostawa oleju opałowego lekkiego (np. EKOTERM PLUS lub równoważnego) do kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Batorzu w sezonie grzewczym 2019/2020 w ilości około 20 000 litrów tj. miesięcznie około 5 000 litrów”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Batorzu ogłasza przetarg

 • Adres: 23-320 Batorz, Batorz Pierwszy
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 745 147, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Batorzu
  Batorz Pierwszy 80
  23-320 Batorz, woj. lubelskie
  tel. 158 745 147, , fax. -
  REGON: 00055745800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju opałowego lekkiego (np. EKOTERM PLUS lub równoważnego) do kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Batorzu w sezonie grzewczym 2019/2020 w ilości około 20 000 litrów tj. miesięcznie około 5 000 litrów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa oleju opałowego lekkiego (np. EKOTERM PLUS lub równoważnego) do kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Batorzu w sezonie grzewczym 2019/2020 w ilości około 20 000 litrów tj. miesięcznie około 5 000 litrów”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności i czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia jeśli wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na obrót paliwami płynnymi
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, lub o braku przynależności

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach