Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁ. ST. REYMONTA W MAŁASZEWICZACH ogłasza przetarg

 • Adres: 21-540 Małaszewicze, ul. Kolejarzy 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁ. ST. REYMONTA W MAŁASZEWICZACH
  ul. Kolejarzy 16
  21-540 Małaszewicze, woj. lubelskie
  REGON: 000127226
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach przy ul. Kolejarzy 16 i internatu Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach przy ulicy Kolejarzy 14 w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w szacunkowej ilości 80.000 litrów.Olej będący przedmiotem zamówienia powinien spełniać wymagania Polskiej Normy i charakteryzować się następującymi parametrami:1) wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 MJ/kg, 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż – 860 kg/m3, 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż – 6,0 mm2 /s,4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC, 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż – (-20ºC), 6) skład frakcyjny:a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v), b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v), 7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m), 8) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m), 9) zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg,10) Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,11) pozostałość po spopieleniu 0,010% (m/m).Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres, tj. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.Dostawa oleju będzie się odbywać transportem Wykonawcy wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy, sukcesywnie w ilościach określonych w zgłoszeniu, na telefoniczne zawiadomienie o potrzebie dostawy przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie.Zamawiający zastrzega, że wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zmianie, w zależności od przebiegu panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym bez konsekwencji dla zamawiającego.Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości paliwa, nie później niż w momencie dostarczenia faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach