Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PŁOCICZNIE-TARTAK ogłasza przetarg

 • Adres: 16-402 Płociczno-Tartak, 16
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 565 93 00 , fax. 87 565 93 00
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PŁOCICZNIE-TARTAK
  16
  16-402 Płociczno-Tartak, woj. podlaskie
  tel. 87 565 93 00, fax. 87 565 93 00
  REGON: 001145166
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola-plociczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, Płociczno-Tartak 16, 16-402 Suwałki. Olej opałowy powinien spełniać wymagania Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej SWZ. Dostarczony olej opałowy powinien spełniać odpowiednie wymagania jakościowe i musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż poniżej wymienione: 1) gęstość w temperaturze 15oC (nie wyższa niż) 860 kg/m3; 2) lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC (nie większa niż) 6 mm2/s; 3) temperatura płynięcia (nie wyższa niż) -20 oC; 4) temperatura zapłonu (nie mniejsza niż) 56oC; 5) zawartość wody (nie wyższa niż ) 200mg/kg; 6) zawartość siarki (nie więcej niż) 0,10%; 7) wartość opałowa (nie mniejsza niż) 42,6 MJ/kg; 8) zawartość znacznika (nie wyższa niż) 9 mg/l; 9) barwa czerwona. 3.2. Planowane dostawy: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, planowana łączna ilość 25 000 litrów oleju opałowego. Pojemność zbiorników na olej opałowy wynosi 5 500 litrów. 3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie między innymi od warunków pogodowych. Zakres zamówienia może zostać pomniejszony maksymalnie o 50 % planowanej ilości litrów oleju opałowego. 3.4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, odpowiednio oznaczonymi i przystosowanymi własnymi środkami transportowymi posiadającymi ważne świadectwa legalizacji liczników, z nienaruszonym oplombowaniem, na własny koszt i ryzyko, wraz z załadunkiem, rozładunkiem opału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, zgodnie ze złożonym zamówieniem. Autocysterny realizujące dostawy muszą być wyposażone w pompy wraz z legalizowanym układem pomiarowo-wydawczym z możliwością odczytu pomiaru. 3.5. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w: 1) Obowiązującej w Polsce normy PN-C-96024:2020-12 lub równoważnej; 2) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2008 z późn. zm.); 3) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. z 2019 r. poz. 1822 z późn. zm.); 4) Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. z 2022 r. poz. 1315 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 roku poz. 1680 z późn. zm.) 3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Dzielenie zamówienia na części mogłoby skutkować zwiększeniem nakładów finansowych po stronie Zamawiającego w celu realizacji zadania. 3.7. Kody CPV: Główny:09135100-5 olej opałowy 3.8. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, Zamawiający szczegółowo opisał w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SWZ. Opis ten wskazuje na wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Dzięki precyzyjnemu opisowi przedmiotu zamówienia, jedyna różnica będzie zaoferowana cena (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). Ponadto zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego jest dostawa powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych. 3.9. Zamawiający nie stawia wymagań wynikających z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochroniebezpieczeństwa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 pkt 2 ustawy Pzp dotyczące:6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach