Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach Gminy Łaszczów

Gmina Łaszczów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-650 Łaszczów, Chopina
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 611 505 , fax. 846 611 505
 • Data zamieszczenia: 2021-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łaszczów
  Chopina 14
  22-650 Łaszczów, woj. lubelskie
  tel. 846 611 505, fax. 846 611 505
  REGON: 54349100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laszczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach Gminy Łaszczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 70000 litrów do kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaszczowie im. Gen. Władysława Sikorskiego ul. Chopina 11 oraz do kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Chopina 8 w Łaszczowie z uwzględnieniem standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 i uwzględnić w cenie poniesione z tego tytułu koszty. 3. Olej dostarczany będzie partiami, sukcesywnie stosownie do potrzeb zamawiającego przez cały czas trwania umowy, w ilościach wskazanych przez zamawiającego. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 2 dni roboczych od złożonego przez Zamawiającego zamówienia za pośrednictwem faksu, e-mailem lub telefonicznie. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art.34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmniejszenia lub zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości zamawianego oleju opałowego o nie więcej niż 30%, w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości oleju opałowego na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. 5. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania jakościowe dla gatunku L1 określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011, oraz w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008) 6. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami sprzedanego paliwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach